Dokumendid

Gustav Adolfi Gümnaasiumis valmivad koolidokumendid koostöös õppetoolide juhatajate, õpetajate, õpilasomavalitsuse, juhtkonna ja hoolekoguga.

Sündmuste plaan 2023/2024. õppeaastal (Kinnitatud direktori käskkirjaga 20.11.2023 nr 1-2/23)

Õppeaasta eesmärgid 2023/2024. õppeaasta (Kinnitatud direktori käskkirjaga 20.11.2023 nr 1-2/23)

Korralised õppenõukogud 2023/2024. õppeaastal (Kinnitatud direktori käskkirjaga 20.11.2023 nr 1-2/23)

Põhikooli õppekava üldosa (Kinnitatud direktori käskkirjaga 10.08.2022 nr 1-2/17)

Gümnaasiumi õppekava üldosa (Kinnitatud direktori käskkirjaga 10.08.2022 nr 1-2/16)

Kodukord (Kinnitatud direktori käskkirjaga 13.08.2020 nr 11-1/22Ü)

Õpilaste hindamise kord (Kinnitatud direktori käskkirjaga 01.09.2020 nr 11-1/24Ü)

Õpilaste tunnustamise kord (Kinnitatud direktori käskkirjaga 06.10.2020 nr 11-1/8Ü)

GAG arengustrateegia 2021-2025 (Kinnitatud Tallinna Haridusameti 21.06.2021 juhataja käskkirjaga nr T-7-1/21/262)

GAG arengustrateegia 2021-2025 tegevuskava (Kinnitatud Tallinna Haridusameti 21.06.2021 juhataja käskkirjaga nr T-7-1/21/262)

Põhiväärtused (Kinnitatud direktori käskkirjaga 08.12.2011 nr 11-1/65Ü)

Põhimäärus (Kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2017 määrusega nr 11)

Vastuvõtukord (Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 18.01.2024 nr T-7-1/24/21)

Asjaajamiskord (Kinnitatud direktori käskkirjaga 22.03.2022 nr 2-1/4)

Gustav Adolfi Gümnaasiumis kasutatavad õppekeskkonnad (Kinnitatud direktori käskkirjaga 09.09.2020 nr 11-1/2Ü)

Õpilaste arengu toetamine ja tugiteenuste rakendamise kord (Kinnitatud direktori käskkirjaga 17.01.2020 11-1/11Ü)