Innove struktuurtoetuse projekt 2020

SA Innove meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate
professionaalse arengu toetamine“ tegevuse 1.2.1 „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide
koolitus“ tegevuse 7 avatud taotlusvooru “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” projekt 2014-2020.1.02.19-0715.

Juht kui mentor Gustav Adolfi Gümnaasiumis

Projektiperiood: 2.01.2020 -31.08.2020

Projektijuht: Kerli Koppel

Projekti eesmärgiks on toetada GAG laiendatud juhtkonnal ja kogemustega õpetajatel käivitada kõiki uusi koolitöötajaid kaasav sisseelamis- ja mentorlussüsteem, mis toetaks võimalikult hästi uute ja/või väheste kogemustega kolleegide professionaalset arengut ning võimalikult kiiret ja sujuvat kohanemist GAG koolitöötajate kollektiivi.

Projektiga planeeritud meeskonna ühist õppimist võimaldavate õpiürituste eesmärgiks on:

– tõsta projektimeeskonna teadlikkust mentorluse arendamise väärtusest Gustav Adolfi Gümnaasiumis;

– kujundada projektimeeskonna liikmete ühtset arusaama mentorlusest Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja meie töötajate arengus;

– mõista juhi rolli koostöise, õppimist innustava ning professionaalset arengut toetava keskkonna loomisel;

– teiste organisatsioonide külastuste ja ümarlaudades osalemisega kogeda ja koguda häid mentorluse praktikaid ja edulugusid,

– teiste organisatsioonide parimast praktikast õppides ning GAG vajadusi arvestades, töötada välja ja käivitada GAG uute koolitöötajate sisseelamis- ja mentorlussüsteem.