Õpilasesindus

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasesindus töötab selle nimel, et kooli õpilaste hääl oleks kuuldav ning nende probleemidega tegeletaks.

Õpilasesindus töötab demokraatlikel alustel ning seetõttu valivad kõik õpilasesinduse positsioonid õpilased ise. Õpilasesinduse president kuulub ka kooli juhtkonda.

Õpilasesinduse protokollid asuvad siin.

Õpilasesinduse põhimäärus asub siin.

Õpilasesinduse organid:.

Juhatus- juhatusse kuuluvad president, asepresident, komisjonide esimehed, õpilaskogu esimees ning õpilaste esindajad õppenõukogus ja hoolekogus. Juhatuse eesmärgiks on tagada õpilasesinduse sujuv toimimine.

Õpilaskogu- õpilaskogu koosneb kõikide 7.-12. klasside esindajatest. Tegu on õpilasesinduse ”seadusandliku võimuga” ehk õpilaskogus langetatakse tähtsamad õpilasesindusega seotud otsused. Õpilaskogus on igal klassil üks hääl.

Komisjonid- komisjonid tegelevad enda valdkonna arendamisega koolis. Tegu on õpilasesinduse ”täidesaatva võimuga”. Komisjonidesse võivad kuuluda kõik 7.-12. klasside õpilased, kes on näidanud piisavat motivatsiooni.

  • Ürituste komisjon- ürituste komisjoni eesmärgiks on koolikeskkonda muuta toredamaks ning värvikamaks läbi erinevate sündmuste korraldamise.
  • Üldkomisjon- üldkomisjoni eesmärgiks on tegeleda õpilaste muredega, need kaardistada, otsida neile lahendusi ning esitleda vajadusel teistele kooliorganitele. 
  • Meediakomisjon- meediakomisjoni eesmärgiks on tegeleda koolis toimuva kajastamisega läbi erinevate viiside. Hetkel on viisideks koolileht Ausõna, kooli sotsiaalmeedia kanalid ning Ausõna podcast