Erasmus + KA1 2020-2022

Erasmus+ projekt “Õpiränded muutuva õpikäsituse ja õppijat toetava hindamise laialdasemaks praktiseerimiseks GAGs” 

Projekti periood: 31.12.2020 – 30.12.2022

Projekti juht: Kerli Koppel

Projektis osalesid õpetajad/koolitöötajad: Deniss Viir, Kertu Lehtsaar, Nele Raat, Katrin Rohumaa, Kristel Tamm, Kelly Laksberg, Tiina Naissoo, Harold Lepp, Kerli Koppel, Day-Lee Holm, Linda Marii Aljasmäe

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpirände projekti eesmärgiks oli: 

– olla kursis Euroopa haridusuuendusega õppetöö ning hindamise korraldamisel ning õppida Euroopa koolide kogemusest ja heast praktikast muutunud õpikäsituse valguses;

– rahvusvaheliste õpirännetega võimaldada GAG õpetajate professionaalset arengut ja laialdast kompetentsi muutunud õpikäsituse ja õppijat toetava hindamise praktiseerimisel ning kujundada mitmekülgsete õpetamis- ja hindamismeetodite kasutamise osas koostöist, üksteist innustavat, kolleegilt kolleegile kogemuse jagamise ja teineteiselt õppimise kultuuri;

– õpirännetelt naastes, edulugusid analüüsides ja võrreldes lõimida hea kogemus oma kooli konteksti ja kooli arendustöösse. Kujundada GAG eripära arvestav ja GAG kogukonnale sobiv hindamissüsteem ja – kultuur, mille rõhuasetus on senisest enam õppijat toetaval hindamisel. 

Projektis osalejate kokkuvõtted oma õpirännetest saate lugeda veebilehelt “Erasmus õpiränded GAGs” https://sites.google.com/gag.ee/gagerasmusopiranded/kodu