Gustav Adolfi Gümnaasiumi kodukord

1. ÜLDOSA

1.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ning erinevad väljatöötatud kooli õigusaktid.

1.2. Kodukorras lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.
1.3. Kooli kodukorra kehtestab direktor ning selle täitmine on õpilastele ja koolitöötajatele kohustuslik.
1.4. Kooli kodukord ja selle muudatused arutatakse läbi õppetoolides, õppenõukogus ning esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.

2. ÕPILASE ÕIGUSED

2.1. Õpilasel on õigus saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta.
2.2. Õpilasel on õigus saada õpetajatelt kord nädalas täiendavat õpiabi õppekava ulatuses.
2.3. Õpilasel on õigus saada meditsiinilist ja psühholoogilist abi.
2.4. Õpilasel on õigus moodustada koolis õpilasesindus.
2.5. Õpilasesinduse esimees kuulub kooli juhtkonna koosseisu.
2.6. Õpilasesinduse määratud liikmel on õigus olla valitud hoolekogusse ja olla kaasatud õppenõukogu ja tervisenõukogu tegevusse.
2.7. Õpilasel on õigus kasutada sihtotstarbeliselt oma kooli ruume (raamatukogu, arvutiklassid, spordisaalid, riietusruumid, jõusaal, saun, bändiruumi) ja õppe-, spordi-, tehnilisi ning teisi vahendeid tööpäeva vältel ning ettenähtud tingimustel (Lisa 3 võimlamaja spordisaalide kasutamise kord).
2.8. Olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus saada samal päeval õppetööst vabastatud, piirkonnavooruks valmistuval õpilasel on õigus ühele vabale päevale ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele päevale.
2.9. Õpilasel on õigus teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale koolikorralduses muutuste sisseviimiseks.
2.10. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, kooli juhtkonna, õppetooli juhataja ja õpilasesinduse poole.
2.11. Õpilasel on õigus kasutada tunnis eesmärgipäraselt ja õpetaja loal mobiilse tehnoloogia vahendeid.

3. ÕPILASE KOHUSTUSED

3.1. Õpilane järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab kooli kodukorda.
3.2. Õpilane suhtub õpikohustustesse vastutustundega.
3.3. Õpilane pöördub õpetaja ja koolitöötaja poole alati „teie“-vormis.
3.4. Õpetaja pöördub gümnaasiumiosa õpilase poole „teie“-vormis, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.5. Õpilane tagab tunnis töörahu ja ei sega kaasõpilasi.
3.6. Vahetunni ajal on õpilane vaikselt, puhke- ja söögivahetunnil viibib raamatukogus või teistes puhkeruumides.
3.7. Kotzebue maja õpilane (1.–6. klass) peab oma nime valvelauas kirja panema, kui soovib pärast kella 15.30 koolimajas iseseisvalt viibida.
3.8. Õpilane on välimuselt ja riietuselt korrektne, kannab vahetusjalatseid ning riietub koolis vastavalt Gustav Adolfi Gümnaasiumi riietumisstandardile (Lisa 1 Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase riietumisstandard). 
3.9. Kotzebue maja õpilane (1.–6. klass)  riietub korrektselt ja kannab iga päev vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset.
3.10. Õpilane käitub viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega (Lisa 2 Hea koolikaaslase reeglid).
3.11. Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt ja ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) kooli mainet.
3.12. Õpilane käitub terviseteadlikult; ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, mokatubakat, e-sigaretti, energiajooke, narkootilisi aineid ning ei harrasta hasartmänge.
3.13. Õpilane täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid ja ei kanna kaasas kaasõpilasi ohustavaid esemeid.
3.14. Õpilane suhtub kooli varasse hoolivalt ja tagastab kooli väljastatud vahendid õigeaegselt.
3.15. Õpilane hüvitab koolile või kaasõpilasele teadlikult või hoolimatult tekitatud materiaalse kahju.
3.16. Õpilane tervitab kaasõpilasi, kooli töötajaid ja külalisi, poisid võtavad kooli sisenemisel mütsi peast.
 

4. ÕPILASE KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE JA ÕPPEST PUUDUMINE

4.1. Õpilane täidab koolikohustust, võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas määratletud tundidest, täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.
4.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
4.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
4.2.2. õpilase haigestumine koolipäeva jooksul, kui sellest on teavitatud klassijuhatajat, kooli medõde või kooli juhtkonda;
4.2.3. läbimatu koolitee või vääramatu jõud, mille puhul on õppest puudumine põhjendatud;
4.2.4. olulised perekondlikud põhjused;
4.2.5. kooli esindamisega seotud põhjused.
4.3. Põhjusega puudumiseks ei loeta õppetöö ajal reisimist.
4.4. Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest esimesel puudumise päeval eKooli vahendusel või vastava võimaluse puudumisel muul moel. Hilisemaid põhjendusi ei arvestata.
4.5. Mittetervislikel põhjustel rohkem kui kolme päeva puudumiseks tuleb direktorilt taotleda eriluba, millele pärast direktorilt vabastuse saamist fikseeritakse aineõpetajate nõusolek.
4.6. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlused, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

5. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

5.1. Eesmärgiga mõjutada Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilast kodukorra kohaselt käituma, koolikohustust sätestatud korras täitma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada tugi- ja mõjutusmeetmeid.
5.2. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid  ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
5.2.1. suuline laitus;
5.2.2. kirjalik laitus eKoolis;
5.2.3. käitumishinnangu alandamine;
5.2.4. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
5.2.5. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures;
5.2.6. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
5.2.7. õpilasele tugiisiku määramine;
5.2.8.  kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;
5.2.9. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga,     kooli hoiulevõtmine;
5.2.10. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpikeskuses ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
5.2.11.  konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
5.2.12. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida kohaldatakse õpilase või vanema nõusolekul;
5.2.13. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (teavitatakse vanemat kirjalikult);
5.2.14. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest (teavitatakse vanemat kirjalikult);
5.2.15. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul);
5.2.16. põhikooli õpilase tunnikäitumise jälgimine („Põhikooli õpilase käitumisleht“).
5.3. Koolikohustuse mittetäitmise korral rakendatakse õpilase suhtes üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
5.3.1. hilinemiste korral teavitatakse sellest vanemat eKooli kaudu (märkega „+“);
5.3.2. põhjuseta puudumise korral teavitatakse sellest vanemat eKoolis (märkega „p“);
5.3.3. korduvate hilinemiste ja/või põhjuseta puudumiste korral alates viiest korrast kokku alandatakse õpilase hinnangut käitumisele põhikoolis trimestri lõpus ja gümnaasiumis poolaasta lõpus;
5.3.4. korduvate hilinemiste ja/või põhjuseta puudumiste korral alates kümnest korrast kokku teavitab klassijuhataja sellest kooli juhtkonda ja õpilasele tehakse direktori käskkirjaga noomitus ning alandatakse hinnangut käitumisele põhikoolis trimestri lõpus ja gümnaasiumis poolaasta lõpus;
5.3.5. põhjuseta puudumise korral alates viieteistkümnest ainetunnist või kolmest õppepäevast kutsutakse põhikooli õpilane koos vanemaga aruandluseks õppejuhi juurde ja gümnaasiumiõpilane aruandluseks kooli juhtkonna või õppetoolide juhatajate juurde, millele järgneb mitterahuldav hinnang käitumisele ning vajadusel tehakse esildis kohalikule omavalitsusele;
5.3.6. põhjuseta puudutud tunnid, hilinemised ja direktori  käskkirjaga tehtud noomitus märgitakse õpilase klassitunnistusele.
5.4. Gümnaasiumiõpilase puudumiste korral alates 20%-st ühe kursuse tundidest (sealhulgas põhjusega puudumised) on aineõpetajal õigus teha kursuse lõpus õpilasele arvestuslik töö kogu kursuse materjali ulatuses.
5.5. Käesolevas lõigus 5.2 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud punktis 5.2.15 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.
5.6. Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse kooli juhtkonna juures ja need tagastatakse  vanemale.

6. ÕPILASE KIITMINE JA TUNNUSTAMINE

6.1. Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab õpilasi väga hea õppimise, hea käitumise eest; saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; isikliku eeskuju, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.
Gustav Adolfi Gümnaasiumis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
6.1.1. Tunnustamine suulise kiitusega.
6.1.2. Tunnustamine kiitusega eKoolis.
6.1.3. Tunnustamine direktori käskkirjaga.
6.1.4. Tunnustamine õppetooli kiituskirja või diplomiga.
6.1.5. Tunnustamine kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel.
6.1.6. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
6.1.7. Tunnustamine kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus.
6.1.8. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga  heade tulemuste eest üksikus õppeaines“.
6.1.9. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
6.1.10. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga  gümnaasiumi lõpus.
6.1.11. Tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase perekonnale põhikooli ja gümnaasiumi lõpus.
6.1.12. Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest.
6.1.13. Tunnustamine direktori tänukaardiga aasta lõpus.
6.1.14. Tunnustamine kutsega kooli tänupeole.
6.1.15. Tunnustamine kooli kodulehel ja  Facebookis.
6.1.16. Tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil, esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne.
6.1.17. Tunnustamine õpilase saavutuse arhiveerimisega museaalina GAG ajaloomuuseumis.
6.1.18. Tunnustamine tiitliga „Kooli ausportlane“.
6.1.19. Tunnustamine GAG Sihtasutuse stipendiumiga.
6.1.20. Tunnustamine õpilasesinduse tänukirjaga õppeaasta lõpus.

7. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, JUHTUMIST TEAVITAMISE NING SELLE LAHENDAMISE KORD

7.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed.
7.2. Vahetundides jälgivad õpilaste käitumist korrapidajaõpetajad ja kõik koolitöötajad.
7.3. Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, tervishoiutöötaja või õppejuhi poole.
7.4. Ulatuslikuma vägivalla juhtumi korral teavitab õpilane või vanem klassijuhatajat. Juhtumi lahendamiseks kaasatakse  kooli juhtkond.
7.5. Vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamiseks linnaosa sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja ja/või politsei.
7.6. Kooli juhtkond teavitab tõsisematest juhtumitest kooli hoolekogu ja haridusametit.
7.7. Turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ja sellele reageerimiseks on üldkasutatavatesse ruumidesse ja õppehoonete välisterritooriumile on paigaldatud kaamerad.

7.8. Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse valvelaudades (peamaja, võimlamaja ja Kotzebue maja). Videosüsteemi edastatava pildi jälgimine on kaitstud parooliga.

7.9. Digitaalsed videosalvestised võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt kuni kolm nädalat.

7.10. Salvestatud informatsioonile ligipääs ja vaatamine on kaitstud parooliga. Salvestatud videomaterjali vaatamise eesmärk on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid. Salvestatud informatsiooni läbivaatamiseks annab loa kooli juhtkonna liige. Salvestatud informatsioonist koopiate väljastamine on lubatud politseile (kirjaliku taotluse alusel) vaid juhtkonna liikme loal.

7.11. Videovalvesüsteemi kasutamise eest vastutab haldusjuht.

8. ÕPPETÖÖ JA HINDAMISEST TEAVITAMINE

8.1. Õppetöö algab üldjuhul kell 8.00 või 8.55. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
8.2. Õpilane tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust.
8.3. Õppetegevust reguleerib tunniplaan, mis on kättesaadav õpilasele ja tema vanemale kooli kodulehel.
8.4. Tunniplaani muudatustest teavitab klassijuhatajat ja/või aineõpetajat õppejuht või õppetooli juhataja, kes omakorda informeerib õpilasi.
8.5. Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud klassiruumi juures.
8.6. Õpetaja puudumisel teatab klassivanem sellest õppetooli juhatajale või õppejuhile.
8.7. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.
8.8. Tunni alustamisel seisab ja külalise sisenemisel tõuseb õpilane püsti, kui õpetaja ei otsusta teisiti.
8.9. Õpilane ei näri tunni ajal närimiskummi.
8.10. Tundi ei hilineta. Hilinemise põhjus teatatakse aineõpetajale ja klassijuhatajale.
8.11. Õpilane on kohustatud kaasa võtma tunniks vajalikud õppevahendid.
8.12. Mobiiltelefonid ja teised heli ja pildi salvestusvahendid peavad olema tundide ajal välja lülitatud ja koolikotis (va punkt 2.11 korral). Kui õpilane ei järgi korraldust, on õpetajal õigus esemed konfiskeerida, tuua juhtkonna juurde hoiule ning need tagastatakse vanemale.
8.13. Kotzebue õppehoones on mobiiltelefonid terve koolipäeva ulatuses ja õpilase kooliterritooriumil viibimise ajal välja lülitatult koolikotis (va punkt 2.11 korral). Kui õpilane ei järgi korraldust, on õpetajal õigus esemed konfiskeerida, tuua juhtkonna juurde hoiule ning need tagastatakse vanemale.
8.14. Õpilastel on keelatud kooli territooriumil ilma loata filmida, pildistada ja teksti salvestada.
8.15. Vajadusel on õpetajal õigus õpilase istekohta klassis muuta.
8.16. Vastamiseks tõstab õpilane käe ja vastab ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
8.17. Õpetaja võib ebaviisakalt käitunud õpilase tunnist eemaldada. Sellisel juhul täidab õpilane õppeülesandeid iseseisvalt õpikeskuses ja esitab tunni lõpus tehtud töö õpetajale.
8.18. Koolipäeva keskel võib õpilane koolist lahkuda ainult kooliõe, klassijuhataja või õppejuhi loal.
8.19. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad oma klassi juures, kui õpetaja ei otsusta teisiti.
8.20. Aineõpetajad tutvustab põhikoolis iga trimestri algul ning gümnaasiumis iga kursuse algul peamiseid teemasid, suuremaid töid ja hindamise põhimõtteid ning kokkuvõtva hinde kujunemist.
8.21. Vanem jälgib õpilase hindeid ja koolikohustuse täitmist eKoolis.
8.22. Õpilastele väljastatakse klassitunnistus paberkandjal üks kord – õppeaasta lõpus.

9. VAHETUND

9.1. Vahetunniks lahkuvad õpilased üldjuhul klassist.
9.2. Õpilane korrastab oma töökoha enne klassist lahkumist.
9.3. Söögivahetunni ajal ei segata klassiruumides samal ajal toimuvat õppetööd. Koolimajas ollakse vaikselt ega koguneta õppeklasside uste taha.
9.4. Õpilane käitub vahetunni ajal viisakalt, kaasõpilasi häirimata ning ei kuritarvita infotehnoloogiliste vahendite kasutamisõigust.
9.5. Kotzebue maja õpilastel (1.–6. klass) on koolipäeval õuevahetund, olenemata ilmast.
9.6. Põhikooli õpilastel on õppetöö ajal kooli territooriumilt lahkumine keelatud.
9.7. Keelatud on treppidel, koridorides ja klassiruumides jooksmine ning tõuklemine. Samuti koridori põrandal, akna- ja koolilaudadel istumine.
9.8. Garderoobis ja WC-s vajaduseta viibimine ja kogunemine on keelatud.

10. SÖÖKLA

10.1. Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaksmääratud kellaaegadel, teistel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine omavoliliselt keelatud.
10.2. Kotzebue õppehoone puhvetit ei kasuta oma söögivahetunni ajal 1.–3. klasside õpilased.
10.3. Õpilased järgivad lauakombeid (söömiseks kasutatakse nuga ja kahvlit), kultuurse käitumise reegleid, ei söö püsti seistes, koridorides ega klassis õppetundide ajal.
10.4. Õpilased ei vii toitu sööklast välja.
10.5. Peamajas registreeritakse toidukord õpilase ID-ga.

11. GARDEROOB
11.1. Üleriided jäetakse garderoobi ja jalanõud vahetatakse. Teisi isiklikke asju garderoobis ei hoiustata (v.a. peamaja lukustatud garderoobikappides olevad asjad).
11.2. Vahetusjalatseid hoitakse riidest sussikotis. Koolist lahkudes jäetakse garderoobi ainult riidest sussikotis olevad vahetusjalanõud.
11.3. Üleriiete taskutesse ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega teisi väärisesemeid. Üleriiete taskutesse jäetud väärtuslike esemete eest vastutab õpilane.
11.4. Võimlamaja riietusruumi ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega teisi väärisesemeid. Eelnimetatud esemeid on võimalik hoiustada seifis. Võimlamaja riietusruumi jäetud väärtuslike esemete eest vastutab õpilane.
 

12. ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE KORD

12.1. Kooli raamatukogu väljastab õpilasele vajaminevad õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed õppeaasta alguses.
12.2. Põhiharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed; keskharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks õpikud.
12.3. Õpikud laenutab  kooli raamatukogu (õppeaasta algul klassijuhataja kaasabil).
12.4. Laenutatud õppekirjanduse eest vastutab õpilane.
12.5. Õpilane on kohustatud õpikut korralikult hoidma. Õpikul peab olema ümber paber või kile.
12.6. Õpikud tagastatakse raamatukoguhoidjale. Enne tagastamist peavad õpikud olema puhastatud ja korrastatud.
12.7. Õpilane on kohustatud teatama kadunud või rikutud õpikust raamatukoguhoidjale.
12.8. Õpilase kasutuses olevad tööraamatud, töövihikud ja töölehed jäävad õpilasele.
12.9. Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja.
12.10. Kaotatud või rikutud teaviku asendab lugeja samaga või GAG raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga. Teaviku mitteasendamisel on õpilane kohustatud tasuma selle  kolmekordse turuväärtuse. 1992. aastal ja varem ilmunud teavik hüvitatakse 10 euroga.
12.11. Kaotatud või rikutud teavikute hüvitamisest saadud vahenditega kaetakse teaviku asendamisega tekitatud kulutused ning täiendatakse raamatukogufondi.
12.12. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ei tagastata koolile.

13. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD

13.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaspiletiks on RFID (raadiosageduspõhine kontaktivaba kiip). Edaspidi õpilase ID.
13.2. Õpilane on kohustatud koolis õpilase ID-d kaasas kandma.
13.3. Õpilane on kohustatud igal sisenemisel ja lahkumisel registreerima end õpilase IDga Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamajja (aadressil Suur-Kloostri 16), keeltemajja (aadressil Suur-Kloostri 10/12), võimlamajja (aadressil Suur-Kloostri 7 ja Väike-Kloostri 2) ning Kotzebue majja (aadressil Vana-Kalamaja 9). Õpilase ID-d kasutades on õpilasel võimalik avada talle kasutamiseks ette nähtud kooli uksed ja 1.–6. klassi  õpilasel Kotzebue õppehoone hoovivärav.
13.4. Peamajas on õpilane on kohustatud registreerima õpilase ID-ga end talle ette nähtud ajavahemikul toitlustamisel kooli sööklas.
13.5. Õpilasel on kohustus registreerida lisalõuna õpilase ID-ga. Kuu jooksul registreeritud lisalõunate koondarve saadetakse digitaalselt vanema elektronposti aadressile.
13.6. Õpilasel on kohustus kasutada õpilase ID-d raamatukogus lugejakaardina.
13.7. Õpilasel on õigus õpilase ID-d kasutada GAG-s pakutavate lisateenuste (nt garderoobikappide jm arendatavate teenuste) tarbimisel.
13.8. Õpilasel on õigus kasutada õpilase ID-d ühistranspordis e-piletina. Õpilase ID edasiandmine teisele isikule on keelatud.
13.9. Õpilane teavitab juhiabi (info@gag.ee) kaotatud õpilase ID-st ja esimesel võimalusel tellib uue.

14. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

14.1.  Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas punktis sätestatut:
14.1.1. kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;
14.1.2. kui põhikooliõpilane on asunud haridust omandama välisriigi õppeasutuses ja talle ei ole rakendatud välisriigis õppimise ajal vanema taotlusel koduõpet;
14.1.3. kui gümnaasiumiõpilane on asunud haridust omandama välisriigi õppeasutuses ja ei jätka õppimist eksternina.
14.1.4. kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
14.1.5. kui õpilane puudub põhiharidust omandades mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
14.1.6.  kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud (nominaalne õppeaeg gümnaasiumis on kolm aastat);
14.1.7. kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja „F“;
14.1.8. kui gümnaasiumiõpilane ei ole sooritanud õppeaasta lõpus talle määratud täiendavat õppetööd kursusehinde „F“ parandamiseks ja tema kursusehinde parandamise aega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud.
14.1.9. kui õpilane on täitnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus.

15. ÕPILASE PRAKTILINE VÄÄRTUSKASVATUS

15.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtus- ja töökasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele ning teostatakse igal kooliaastal soovitatavas mahus (Lisa 3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi praktiline väärtuskasvatus).

Lisa 1
 

GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUMI ÕPILASE RIIETUMISSTANDARD
Ühtne riietumisstandard on akadeemilise keskkonna tegur, mis distsiplineerib ja aitab luua koolitunnet, tagab õpilasliku välimuse ja aitab kujundada üldist riietumiskultuuri.
 

Igapäevane riietus
Igapäevane riietus on klassikaliselt korrektne.
* Noormeestel klassikalise lõikega püksid (ka teksapüksid)
* Neidudel  seelik või kleit, lubatud ka klassikalise lõikega püksid (teksapüksid)
* Triiksärk, pluus või korrektne T-särk
* Džemper, kardigan, vest või pintsak
* Neidudel on lubatud vaid tagasihoidlik meik ja ehted
* Vahetusjalatsid

Kotzebue maja õpilane (1.–6. klass) kannab iga päev vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset.
 

Pidulik riietus
Pidulik riietus on nõutav aktustel ja kokkulepitud üritustel.
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase pidulik riietus on soovitavalt must-valgete rõivaelementide kombinatsiooni kooli sümboolikat kandvate aksessuaaridega.
Noormeestel soovitatavalt tume ülikond või viigipüksid, valge või ühevärviline särk, soovitavalt koolilips ja välitingimustes koolimüts.
Neidudel tume seelik, kostüüm või kleit, valge või hele pluus. Soovi korral koolilips või kombineeritult kooli värvides tagasihoidlikud aksessuaarid. Välitingimustes koolimüts. Pidulikel üritustel kantakse alati kingi.
Koolimüts
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane kannab uhkusega oma koolimütsi pidulikel ja esindusüritustel ning kui ilmastikuolud seda lubavad.
Sobimatu riietus
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane ei kanna koolis dresse (v.a. kehalise kasvatuse tund), kapuutsiga trikotaažtooteid, keha paljastavat või neoonvärvides riietust, rebitud teksaseid, lühikesi pükse ja vulgaarse sõnumiga rõivaid.

Kardigan – V-kaelusega, eest nööbitav silmkoeese
Džemper – kootud või trikoost õmmeldud üle pea selga käiv kampsun
Korrektne –  laitmatu, viisakas, korralik

Lisa 2
 

HEA KOOLIKAASLASE REEGLID GAG ÕPILASELE

Koostanud GAG põhikooli õpilased 2009/2010.  õppeaastal.
* Hea koolikaaslane ei kasuta füüsilist ega vaimset vägivalda.
* Hea koolikaaslane teab, et kiusamisest rääkimine ja teise mure märkamine ei ole kaebamine, vaid kaasõpilase kaitsmine.
* Hea koolikaaslane teatab vägivallast vastutustundlikule täiskasvanule.
* Hea koolikaaslane on noorematele eeskujuks.
* Hea koolikaaslane on teiste suhtes sõbralik, salliv, mõistev ja abivalmis.
* Hea koolikaaslane märkab ja aitab hädasolijat.
* Hea koolikaaslane ei võta küsimata kaasõpilase vara ega riku seda.
* Hea koolikaaslane ei vala teise õpilase peale välja oma viha ja paha tuju.
* Hea koolikaaslane suhtub teistesse õpilastesse eelarvamuseta.
* Hea koolikaaslane hindab kaasõpilast tema tegude; mitte välimuse, jõukuse, rassi ja hinnete järgi.
* Hea koolikaaslane on kõigi vastu viisakas ja teab, et kõigil on võrdsed õigused.
* Hea koolikaaslane teab ja austab vanasõnu „Enne mõtle, siis ütle“ , „Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse“ ja „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“.
* Hea koolikaaslane hoiab oma klassi ühtsust.
* Hea koolikaaslane ütleb tihti teisele midagi head.
* Hea koolikaaslane oskab kuulata ja austab teise arvamust.
* Hea koolikaaslane räägib normaalse häälega.
* Hea koolikaaslane püüab suhelda rohkem kaasõpilastega, kellega muidu ei suhtle, sest see rikastab maailmapilti.

Lisa 3
 

GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUMI PRAKTILINE VÄÄRTUSKASVATUS

Kogukonna hüvanguks tehtava töö põhimõtted

1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtus- ja töökasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele ning teostatakse igal kooliaastal soovitatavas mahus.

2. Kogukonna hüvanguks vabatahtlikult tehtava töö soovitatav tundide arv ühes õppeaastas:

1. klassis   1–2 tundi;

2.–3. klassis   2–4 tundi;

4.–6. klassis   4–6 tundi;

7.–9. klassis   6–8 tundi;

G1– G2 astmes 8–10 tundi;

G3 astmes soovitatavat tundide arvu ei ole piiritletud.

3. Ettenähtust rohkem kogukonna hüvanguks tehtava töö tundide eest võidakse õpilast tunnustada kiituse avaldamisega või muul moel motiveerimisega.

4. Kogukonna hüvanguks tehtavat tööd võib teha klassiga, grupiga või individuaalselt.

5. Kogukonna hüvanguks tehtavat tööd võivad  juhendada kõik koolitöötajad ning klassi ühistööd aitavad planeerida vanemad.

6. Kogukonna hüvanguks tehtava töö arvestatavad valdkonnad on:

6.1 kooli heaks tehtav töö, mis kannab kooli ruumide ja territooriumi materiaalse õpikeskkonna korrastamise ja säilimise tagamise eesmärki;

6.2 ülekooliliste sündmuste korraldamine (sh sport) ja kaastöö sündmuste korraldamise töörühmades;

6.3 koolivälise asutuse ja organisatsiooni juures kogukonna hüvanguks tehtav töö.

7. Kooli heaks tehtav on:

7.1 kooliaktuste ja -sündmuste ning kooli esindamisega seotud ülesannete ettevalmistamine kokkuleppel huvijuhi või juhendajaga, samuti väljaspool kooliaega toimuvad esinemised.

7.2 heakorratööd kokkuleppel majandusjuhiga (nt koristus-, puhastus- ja parandustööd, esemete transportimine jm); pildistamine, saali ja ruumide kujundamine ja valmis seadmine, kooli külaliste vastuvõtt, giidituuride läbiviimine; heli- ja valgustehnilised tööd sündmustel, IT-õpilaste tööd jm tegevused, millel on kogukonna heaks tehtava töö tunnused.

7.3 tööd kooli raamatukogus kokkuleppel raamatukoguhoidjaga (nt õpikute parandamine, komplekteerimine, väljastamine, tagastamine, triipkoodistamine, tembeldamine, transportimine jm);

7.4 IKT-ga seotud tööd kokkuleppel infojuhi ja haridustehnoloogiga (nt esitlustehnika paigaldamine, arvutite, ekraanide ja projektorite puhastamine, programmeerimise ja arvutigraafika alased kujundamistööd – plakatite, raamatute ja buklettide kujundamine ja trükieelne ettevalmistus jm).

7.5 tööd kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja, õppetooli juhataja ja juhtkonna liikmega.

8. Kogukonna hüvanguks tehtava töö üle peetakse arvestust õppeaasta jooksul alates 1. septembrist kuni 15. maini. Alates 16. maist kuni 31. augustini kogukonna hüvanguks tehtava töö tunnid kantakse üle järgmisse õppeaastasse.

9. Koolitöötaja, vanem või koolivälise asutuse ja organisatsiooni esindaja teavitab klassijuhatajat või juhiabi kogukonna hüvanguks tehtud tööst (töö tegija nimi, sisu, maht, juhendaja nimi), mille fikseerib klassijuhataja või juhiabi Google Docs keskkonnas, millele on juurdepääs ning sisestusõigus klassijuhatajatel, õppetoolijuhajatel, huvijuhtidel ja juhiabidel.

10. Kogukonna hüvanguks tehtava töö sooritamine kajastub õpilase klassitunnistusel märkega arvestatud, kui on täidetud lisa 3 punktis 2 välja toodud miinimumtundide arv.

Lisa 4
 

GUSTAV  ADOLFI GÜMNAASIUMI VÕIMLA JA SPORDISAALIDE KASUTAMISE KORD
1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimla spordisaalide kasutaja
1.1. Täidab käesolevat kodukorda ja oma tegevustes juhindub etteantud punktidest.
1.2. Hoiab kõikides spordisaalides ja nende lisaruumides (inventari ruumid, saun) ning territooriumil puhtust ja korda.
1.3. Riietumiseks ja pesemiseks kasutab ainult vastavaid riietusruume.
1.4. Kasutab spordiinventari ja treeningvahendeid alati heaperemehelikult ning hoolitseb, et vahendid saaksid alati tagasi oma kohale. Vahendeid ei tohi treeningsaalidest välja viia (sh kasutamiseks teises ruumis või kohas).
1.5. Teatab õpetajat/treenerit rikutud ja/või lõhutud vahenditest ning hüvitab tekitatud kahju.
1.6. Viibib spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites. Keelatud on spordisaalides olla välisjalanõudes!
1.7. Suhtub kaasõpilastesse ja treenijatesse lugupidavalt ning jälgib, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
1.8. Peab kinni treening- ja õppetööks ette nähtud spordisaalide kasutusaegadest ning kasutab neid ainult sihtotstarbeliselt.
1.9. Teise korruse klassiruumi rõdu ja auditooriumi vahelise seina avamine on lubatud vaid õpetaja või majandusjuhi korraldusel. Iseseisev vaheseina avamine on keelatud. Avatud rõdul viibides jälgida ohutust, arvestades, et rõdu piire on madal ja seega ohtlik suurema hulga inimeste ligiduses viibimise korral.
1.10. Siseneb ja väljub ruumidest kasutades ainult selleks ettenähtud uksi.
1.11. Viib leitud esemed valvelaua töötaja/õpetaja kätte.
1.12. Täidab üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste kasutajate suhtes.
2. Võimlamajas on keelatud
2.1. Kaasa võetud toidu ja jookide tarbimine (v.a vesi ja spordijoogid, mis on spetsiaalses spordijoogi pudelis). Keelatud on kaasa tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
2.2. Alla 15-aastased lapsed tohivad viibida spordisaalides ainult treeneri/õpetaja/lapsevanema loal.
3. Riietusruumide kasutamise kord
3.1. Riietusruumidesse ei siseneta välisjalanõudes. Välisjalanõud tuleb jätta selleks ette nähtud kohta riietumisruumide ees.
3.2. Riietusruumidesse ei jäeta raha, telefone ega teisi väärtuslikke esemeid. Kool ei vastuta riietusruumi jäetud asjade eest.
3.3. Õpilane hoiab riietusruumides puhtust ja korda. Viimane riietusruumist lahkuja kontrollib, et vesi ei jookse kraanist ja tuled on kustutatud.
3.4. Riietuma võib minna 15 minutit enne tunni algust. Kui oled riietunud, vabasta koht järgmisele.
4. Jõusaali kasutamise kord
4.1. Jõusaal on avatud esmaspäevast reedeni kella 16.30–20.00 ja esmaspäeviti kella 7.45–8.45 tasuta Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajatele, koolitöötajatele ja õpilastele alates 16. eluaastast. 12–16 aasta vanused lapsed võivad kasutada jõusaali kokkuleppel kehalise kasvatuse õpetajatega.  Alla 12-aastastele õpilastele jõusaalis viibimine keelatud.
4.2. Kõik kasutajad registreerivad end jõusaali kasutajaks võimlamaja valvelauas kirjalikult seal olevasse päevikusse (hiljem asendub kiipkaardi süsteemiga).
4.3. Jõusaali kasutatakse ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil.
4.4. Jõusaalis kantakse treeningul spordiriideid ja puhtaid sportlikke jalanõusid.
4.5. Jõusaali kasutaja vastutab inventari kasutamise ja korrashoiu eest.
4.6. Trenažööre kasutatakse vaheldumisi teiste treenijatega ja vajadusel pekitakse kokku selle senise kasutajaga.
4.7. Maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutatakse julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib ta kahjustada enda tervist või saali sisustust.
4.8. Jõusaali kasutaja viib kasutatud inventari treeningu lõppedes selleks ette nähtud kohta.
4.9. Jõusaali kasutaja asetab kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile.
4.10. Treeningu järel puhastab trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.
4.11. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sisenemine jõusaali  keelatud.
4.12. Jõusaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
4.13. Jõusaali inventari välja viimine on keelatud ja inventari rikkumisel (tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu) on kahjutekitajal kohustus tekitatud kahju hüvitada täies mahus.
4.14. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada kohe õpetajat/treenerit või võimlamaja valvelaua töötajat ja leppida kokku selle heastamine/hüvitamine.
4.15. Jälgib üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
4.16. Jõusaali kasutaja hoiab puhtust ja viskab prahi prügikasti.
5. Sauna kasutamise kord
5.1. Saun on avatud esmaspäevast-reedeni kella 16.30–20.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele tasuta.
5.2. Tegemist on ühissaunaga. Palun kasutada saunas käies ujumisriietust.
5.3. Sauna kasutatakse ainult ettenähtud ajal. Sauna omavoliline kasutamine on keelatud. Tundide ajal on saun suletud.
5.4. Duširuumides, saunas ja riietusruumis on keelatud raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine ja kõik muud kehaprotseduurid mee ning kehasooladega.
5.5. Saunas laval tuleb kasutada istumisalust või rätikut.
5.6. Sauna kerisele visatakse ainult kuuma vett. Külma vee ja teiste vedelike viskamine kerisele on keelatud.
5.7. Keelatud on vihtlemine ja alkohoolsete jookide tarbimine.
5.8. Riietus, dus?iruumides ja saunas on suitsetamine või tule tekitamine on rangelt keelatud!
6. Pallimängu saalide ja aeroobika saali kasutamise kord
6.1. Pallimängu ja aeroobika saale tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil ning õpetaja/treeneri juuresolekul.
6.2. Treenijad kannavad spordiriideid ning puhtaid sportlikke (vahetus) jalanõusid.
6.3. Pallimängusaalidesse tohib siseneda ainult ettenähtud ustest.
6.4. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega saali sisenemine on keelatud.
6.5. Kasutaja vastutab selle eest, et asetab treeningul  kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta ning käitub kõikide vahenditega heaperemehelikult neid kahjustamata. Inventari välja viimine ettenähtud saalist on keelatud.
6.6. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab treener/õpetaja.
6.7. Ilma õpetaja/treeneri loata köitel ja varbseinal ronimine keelatud.
6.8. Saali kardinate sikutamine (tirimine) ja nendesse jooksmine on keelatud.
6.9. Kokku lükatud tribüüni ülemisele reale ronimine on keelatud.
6.10. Pallimängude saalis on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel.
6.11. Kõik saali sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
6.12. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt treenerit/õpetajat.
6.13. Külalistel on pallimängude saalis viibimine lubatud ainult puhastes jalanõudes (sisejalanõudes).
6.14. Võimlamajja kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik.
6.15. Pallisaali kasutaja on kohustatud kinni pidama treeningaegadest.