2023/2024. õppeaasta eesmärgid

  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava üldosa ja kõikide kooliastmete kõikide õppeainete ainekaartide uuendamine;

  • Progümnaasiumi uue õppekorraldusega alustamine (valikained, matemaatika temporühmad üldõppesuunal). 2024/2025. õa 8. klassi loovtööde ja minifirmade süsteemi väljatöötamine;

  • Gümnaasiumiosa uute õppesuundade ja õppekava alusel õppetöö korraldamine G1 ja G2 astmes ja ettevalmistused G3 astmeks. Uute ainekursuste järkjärguline väljatöötamine ja parendamine;

  • GAG õpiraamist lähtuvalt tõhusa õppeprotsessi toetamine õpistrateegiate rakendamise, ajaplaneerimise ning motivatsiooni kaudu;

  • Erinevate tegevuste ja õppekasvatuslike meetodite plaanimine õpilaste ja õpetajate vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks;

  • Euroopa koolidega rahvusvahelise koostöö arendamine ja õpilasvahetuse projektide käivitamine ning sõpruskoolidega koostöö hoidmine;

  • Õpetajate professionaalse arengu toetamiseks teiste haridusasutuste külastamine, Erasmus+ õpirännete korraldamine, parimate praktikate jagamine kolleegilt kolleegile ning kolleegide tundide külastamised.

  • Õppetoolide juhatajate valimine perioodiks 2024/2025.õa – 2026/2027. õa;