2019/2020 õppeaasta eesmärgid

 • GAG arengustrateegia 2021–2025 koostamine ja kinnitamine
 • Õppijat toetava tagasiside laialdasem kasutamine
 • Üleminek mitteeristavale hindamisele III kooliastme oskus- ja loovainetes
 •  Iseseisva õppimise päevade ja distantsõppenädala sisseviimine
 •  Koolisiseste tasemetööde ja üleminekueksamite ettevalmistamine ja läbiviimine Moodle’i keskkonnas
 • II kooliastme üldõppesuuna uute õppeaine „Leiutamine“ piloteerimine ja õppeainete „Draamaõpetus“, „Orienteerumine ja akrobaatika“, „Mõttemängud, male“, „Praktiline loodusteadus“ loomine
 •  Gümnaasiumi G3 astme kursuse „Multimeedia praktikum: õppefilmi/-video“ loomine ja piloteerimine
 •  Kiusamisvaba programmi (KiVa) laienemine progümnaasiumisse
 • Regulaarsete kõiki kooliastmeid hõlmavate esmaabikoolituste  süsteemi sisseviimine 3., 6.,  8. klassides ja G1 astmes
 •  GAG uute töötajate sisseelamis- ja mentorlussüsteemi loomine
 • GAG 390. aastapäeva plaanimine ja tähistamine