2019/2020 õppeaasta eesmärgid

 

  • GAG juhtimine lähtuvalt uuenenud juhtimisstruktuurist ja uuest juhist
  • Koostöö kõikide kooliastmete õpilaste ja õpetajate vahel kooli põhiväärtuste, traditsioonide ja koolikultuuri hoidmisel
  • Muutuva õpikäsituse metoodika ja õppijat toetava tagasiside laialdasem kasutamine
  • Gümnaasiumiosas õpilasfirma kui praktilise uurimuse läbiviimisega alustamine
  • Progümnaasiumi- ja gümnaasiumiosas töövarjupäevade läbiviimine koostöös vanemate ja vilistlastega
  • Sisendite kogumine GAG arengukava 2021-2024 koostamiseks
  • Uute töötajate toetamine mentorluse ja coach’iva juhtimise kaudu
  • Riia-Vilnius-Tallinn Sõpruse Karikas spordis 60. juubelisündmuse korraldamine
  • Gustav Adolfi Sihtasutuse toetusel loodusainete laboriklassi ehitamine ja kasutusele võtmine
  • EduInnoLab programmis Visualiseerimislabori I etapi läbiviimine