2018/2019 õppeaasta eesmärgid

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

· GAG juhtimise, õppetöö korralduse ja parimate metoodiliste kogemuste tutvustamine teistele õppeasutustele nii Eestisiseselt kui rahvusvaheliselt

· Coachiva juhtimisstiili põhimõtete laiem kasutuselevõtt PERSONALITÖÖ JUHTIMINE

· Uue palgamudeli kasutuselevõtt

· KIVA tundide läbiviimise parima praktika jagamine kolleegilt kolleegile ja õpetajate koolitamine

RESSURSSIDE JUHTIMINE

· Mederi saali ja galeriipealse ühenduse renoveerimine

· Kotzebue maja spordihoone detailplaneeringu menetlemine

· Keskhaldussüsteemi kasutuselevõtt IT-süsteemide haldamiseks

· Koostöö Tallinna Ülikooliga Professionaalse arengu kooli pedagoogilise praktika juhendamise raames

· Kooli kodulehe uuendamine ja kooli tutvustavate tekstide loomine inglise, vene, rootsi ja prantsuse keeles

· Andmekaitse üldmäärusega kohandumine KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

· Koostöö toitlustajaga koolitoidu kvaliteedi parendamiseks

· Antakse välja raamat „Meie professoreid ja õpetajaid läbi aegade”

· Vilistlaste eestvedamisel püstitatakse mälestusmärk vabadussõjas langenud GAG õpilasele Gunnar Ambrosiusele ja Tallinna Reaalkooli õpilastele Eugen Seebergile ja Gunnar Dopkale Kopli parkkalmistule

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ JUHTIMINE

· Kooli õppekava jätkuv arendamine

· Üleminek uuele tähthindamise süsteemile

· Kujundava hindamise põhimõtete täiendamine 2.-6. klasside loov- ja oskusainetes ning 1. ja 2. klassis kõigis ainetes

· Töötatakse välja õpilasfirma kui praktilise uurimuse läbiviimise ja hindamise kord, mis on võrdsustatud uurimistööga GAG-s

· IT-õpilaste kaasamine erinevatesse projektidesse

· KIVA projekti rakendumine I ja II kooliastmes

Close Menu