Õppematerjalid

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpetatakse digipädevusi läbi aineõpetuse. Selleks on loodud IKT ainekava.

Õpikeskkonnad

Juhendid

GAG-i õpetajad ja õpilased saavad oma koduarvutisse tasuta MS Office’i. Selleks kirjutage [email protected].

Programmeerimine

Muu

Õppeained

Eesti keel ja kirjandus
 

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Loodusained

Matemaatika

Võõrkeeled
Muusika
Kehaline kasvatus

Kunstiõpetus