Õppematerjalid

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpetatakse digipädevusi läbi aineõpetuse. Selleks on loodud IKT ainekava.

Õpikeskkonnad

Google Classroom

Juhendid

GAG-i õpetajad ja õpilased saavad oma koduarvutisse tasuta MS Office’i. Selleks kirjutage [email protected].

Baasjuhendid

 Esitlused

Tekstid

Tabelitöötlus

Multimeedia

Programmeerimine

Muu

Õppeained

Eesti keel ja kirjandus

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Loodusained

Matemaatika

Võõrkeeled

Muusika

Kehaline kasvatus

Kunstiõpetus

Käsitöö

GAG-i ajalugu