Prantsuse keele õppesuund põhikoolis

Alates 1967. aastast pakub Gustav Adolfi Gümnaasium võimalust õppida A-klassides esimese võõrkeelena prantsuse keelt.

Alates 2018/2019. õppeaastast komplekteeritakse prantsuse keele õppesuund Tallinna Haridusameti poolt koolile määratud õpilaskandidaatide hulgast. Ootame selle õppesuuna valinud lastelt head emakeeleoskust, huvi ning valmisolekut erinevate keelte õppimiseks, töökust ja erksat keelevaistu.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi missiooniks on luua sild sajandite pärandi ja unistuste tuleviku vahel ning võimaldada õpilasele arengukeskkonda pingutust nõudvate õpitulemuste omandamiseks. Kool järgib õpetamisel akadeemilist suunda, tänapäevaseid õpikäsituse põhimõtteid ja tehnoloogiat, võimaldades õpilasele eneseteostust ning andes valikuid oma õpitee kujundamiseks, mis on eelduseks järgmises haridusastmes edasiõppimiseks.

Kasvatuseesmärgid saavutatakse põhimõttel, et ennastjuhtiv õpilane ja väärtustatud õpetaja loovad koos koolirõõmu. Õpetaja vastutab õpetamise, õpilane õppimise ja lapsevanem oma lapse igakülgse toetamise eest. Sihid seatakse kogu koolipere, õpilase ja perekonna vastastikuses koostöös, mida toetab ainulaadse keskkonnaga teadmisi, oskusi, vaimseid ja püsivaid väärtusi austav ajalooline kool.

Prantsuse keele õppesuunaga klassis hakatakse alates 2. klassist A-keelena õppima prantsuse keelt, alates 3. klassist B-keelena inglise keelt ja alates 7. klassist lisandub võimalus õppida vene keelt C-keele ehk valikainena.

 • 1.–3. klassis on kunst ja tööõpetus lõimitud üheks õppeaineks „Kunst ja tööõpetus“;
 • 2.–4. klassis on liikumisõpetuse ainekava raames üks tund nädalas õppeainet „Tantsuline liikumine“, mille põhialuseks on 2.–3. klassis rahvatants ja 4. klassis peotants;
 • 1.–3. klassis on loodusõpetus ja inimeseõpetus lõimitud üheks õppeaineks „Loodus- ja inimeseõpetus“;
 • 1.–3. klassis üks tund nädalas õppeainet „Digitund“, mille aluseks on digipädevuste kujundamine ja lõiming teiste ainevaldkondadega;
 • 5. klassis on liikumisõpetuse ainekava raames üks tund nädalas õppeainet „Orienteerumine“, mille peamiseks eesmärgiks on õpilaste aktiivne ja põnevust pakkuv liikumine koos vaimse võimekuse arendamisega;
 • 5. klassis on prantsuse keele ainekava raames üks tund nädalas õppeainet „Prantsuse kultuur“, kus laiendatakse prantsuse keele õppesuuna õpilase üldkultuurilist silmaringi, kasutades seniomandatud keelelisi oskusi millegi uue ja huvitava teada saamiseks;
 • 6. klassis on prantsuse keele ainekava raames üks tund nädalas õppeainet „Draamaõpetus prantsuse keeles“, kus keskendutakse positiivse eduelamuse andmisele võõrkeeleõppes, õpilaste eneseväljendusoskuse ja loovuse arendamisele;
 • 6. klassis on kunstiõpetuse ainekava raames üks tund nädalas õppeainet „Multimeedia“, kus on lõimitud IKT ja kunst;
 • tehnoloogiaaineid (käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus) õpitakse 4. klassis poolaastate kaupa mõlemat ainet, 5. ja 6. klassis õpitakse 14 nädalat käsitööd ja kodundust, 14 nädalat tehnoloogiaõpetust ja 7 nädalaks valib õpilane ise kahe õppeaine projektitöö vahel oma õppegrupi. Progümnaasiumis teeb õpilane õppegrupi valiku kolmeks aastaks, kusjuures õppegruppide vahetus toimub igal õppeaastal 7 nädalaks (v.a 9. klassis).

Lisaks kohustuslikele tundidele on  prantsuse keele õppesuunale lisatud järgmised tunnid:

 • prantsuse keelele (A-keel) I kooliastmes – 4 tundi; II kooliastmes – 4 tundi; III kooliastmes – 3 tundi;
 • prantsuse kultuur II kooliaste – 1 tund;
 • draamaõpetus prantsuse keeles II kooliaste – 1 tund;
 • inglise keelele (B-keel) I kooliastmes – 2 tundi; II kooliastmes – 3 tundi;
 • matemaatikale I kooliastmes – 2 tundi;  II kooliastmes – 2 tundi; III kooliastmes – 1 tund;
 • võimalus valida soovi korral valikaineid, sealhulgas vene keelt valikainena (C-keel) III kooliaste – 8 tundi.

Keeleõppe sihttase prantsuse keele õppesuunal põhikooli lõpus:

 • prantsuse keel B1.1;
 • inglise keel B1.2;
 • vene keel valikainena valinud õpilastel A1.2.

Valikainete valimise põhimõtted ja valikuvõimalused III kooliastmes

Prantsuse keele õppesuuna õpilased saavad soovi korral valida huvipõhiseid aineid, mis võimaldavad õpilasel ise kujundada oma õppekava. Igal aastal pakub kool vähemalt 10 lennuülest valikainet, mille grupp avatakse, kui registreerunuid on vähemalt 15.

Võimalusel pakutakse prantsuse keele õppesuuna õpilastele järgmisi valikaineid:

 • vene keel C-võõrkeelena prantsuse keele klassidele (7., 8. ja 9. klassis);
 • loogika, loovus ja programmeerimine (7., 8. ja 9. klassis);
 • robootika (7., 8. ja 9. klassis);
 • loodusõpetuse süvakursus (7. klassis);
 • keemia süvakursus (8. ja 9. klassis);
 • füüsika süvakursus (8. ja 9. klassis);
 • praktiline bioloogia (7., 8. ja 9. klassis);
 • digimeedia (8. klass);
 • küberturvalisus (9. klass);
 • draama ja teater (7. klassis);
 • avalik esinemine ja väitlus (9. klassis);
 • loovkirjutamine ja illustratsioon (8. klassis);
 • tervislik liikumine ja sportmängud (7. ja 8. klassis);
 • ettevõtlusõpe ja minifirma (8. klassis);
 • kokandus (7. ja 8. klassis);
 • tekstiilitööd ja disain (7. ja 8. klassis);
 • tütarlastekoor (7., 8. ja 9. klassis);
 • poistekoor (7., 8. ja 9. klassis).

Prantsuse keele õppesuuna tunnijaotusplaan.