Prantsuse keele õppesuund põhikoolis

Alates 1967. aastast pakub Gustav Adolfi Gümnaasium võimalust õppida A-klassides esimese võõrkeelena prantsuse keelt.

Alates 2018/2019. õppeaastast komplekteeritakse prantuse keele õppesuund Tallinna Haridusameti poolt koolile määratud õpilaskandidaatide hulgast. Keeleõppega alustatakse teisest õppeaastast. Kolme tunniga nädalas omandatakse algteadmised hääldusest ja lugemisreeglitest ning pannakse alus baassõnavarale. Prantsuse keel kui võti rikkaliku kultuurivaramu juurde ning Euroopa Liidu põhiline töö-ja suhtluskeel ei vaja erilist reklaami. Oluline on alustada selle kauni keele õpinguid varajases eas, sest ainult nii on võimalik saavutada regulaarse töö tulemusena põhjalikud keeleteadmised ja ilus intonatsioon. Põhikooli lõpuks saavutab õpilane Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi B1 taseme, mida on võimalik soovi korral ametlikult kinnitada, valides põhikooli üheks lõpueksamiks prantsuse keele. Keeleõpinguid toetab tihe suhtlus Prantsuse Kultuurikeskusega Tallinnas ning osalemine rahvusvahelistes projektides. Keelehuvilistel on võimalus kandideerida gümnaasiumiastme prantsuse-inglise keele kallakuga klassi. Ootame selle õppesuuna valinud lastelt head emakeele oskust, huvi ning valmisolekut erinevate keelte õppimiseks, töökust ja erksat keelevaistu.

Prantsuse keele õppesuunaga klassis hakatakse alates 2. klassist A keelena õppima prantsuse keelt, alates 3. klassist B keelena inglise keelt ja alates 7. klassist on võimalik valikainena õppida C keelena vene keel. Valikainenea vene keele õppimine prantuse keele õppsuuna õpilastele hakkab kehtima alates 2017. aastal alustanud lennule. Selle õppesuuna õpilased saavad õppida juba põhikoolis kolme võõrkeelt (riiklik nõue kaks võõrkeelt), millest tulenevalt võib õpilasel olla tavapärasest suurem õppekoormus.

Lisaks kohustuslikele tundidele on I ja II kooliastmes õppesuunale lisatud:

• prantsuse keelele (A keel) 1. kooliastmes 4 tundi; 2. kooliastmes 4 tundi; 3. kooliastmes 3 tundi;

• prantsuse kultuur 2. kooliastmes 1 tund;

• draamaõpetus prantsuse keeles 2. kooliastmes 1 tund;

• inglise keelele (B keel) 1. kooliastmes 2 tundi; 2. kooliasmes 3 tundi;

• matemaatika 1. ja 2. kooliastmes 2 tundi;

• orienteerumine 2. kooliastmes 1 tund;

• multimeedia 2. kooliastme kunstiõpetuse projekt.

Prantsuse keele õppesuuna tunnijaotusplaan 1.-6. klass.

Prantsuse keele õppesuuna tunnijaotusplaan progümnaasiumi osas (8.-9. klass).

Prantsuse keele õppesuuna tunnijaotusplaan progümnaasiumi osas (7. kl alates 2023/2024 õa)