Inglise keele õppesuund

Inglise keele süvaõppega klassid loodi 1989. aastal.

Inglise keele õppesuunaga klass jaguneb kaheks, kus üks rühm õpib inglise keele õppesuunal ja teine rühma prantsuse keele õppesuunal.

Inglise keele õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 89 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 7 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Inglise keele õppesuuna õpilased õpivad gümnaasiumis kahte võõrkeelt: inglise keelt ja prantsuse keelt. Prantsuse keelt hakatakse õppima G1 astmes (algtasemest). Õpilasel on võimalus juurde valida vene keele ja/või rootsi keele valikkursuseid.

Inglise keele süvaõppega rühma inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud  8 kursust, mille hulgas 2 kursust „Inglise keelt kõnelevate maade kultuurilugu“  ja 2 kursust „Tallinna ajalugu ja giidiõpet“ inglise keeles. Giidiõppe käigus omandatakse giiditöös vajaminev sõnavara ja teadmised Tallinna ajaloost, arhitektuurist ja vaatamisväärsustest, harjutatakse giidituuride läbiviimist vanalinnas. G3 astmes on kohustus valida 1 inglise keele lisakursus kooli valikkursuste hulgast. Inglise keele süvaõpperühmade õpilased omandavad inglise keele C1 või C2 tasemel, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL).

Prantsuse keele õpinguid alustab inglise keele rühm algkursusest. Eelnev prantsuse keele  õppimine ei ole nõutav. Riikliku õppekava prantsuse keele 5 kursusele on lisatud 6 kursust prantsuse keelt. Inglise keele süvaõpperühmade õpilased omandavad prantsuse keele B1 tasemel.

Matemaatikat õpitakse inglise keele õppesuunas laia matemaatika õppekava järgi, millele on lisatud 1 kursus (kokku 15 kursust). Matemaatika riigieksamile registreerudes saavad õpilased valida, kas sooritavad kitsa või laia eksami. 

Keeleklassi õpilased harjutavad giiditööd, võõrustades kooli külalisi, tutvustades koolimaja, Eesti haridussüsteemi ja viies läbi giidituure Tallinna vanalinnas. Prantsuse-inglise keele klassis õppimine annab hea võimaluse jätkata õpinguid välismaa ülikoolides. Õpilased omandavad vajaliku sõnavara, saavad palju praktikat suhtlemiseks võõrkeeles ja suudavad edukalt sooritada võõrkeeleeksameid.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on inglise keele õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Valikkursuste kohta loe lähemalt SIIT.

Inglise keele õppesuuna tunnijaotusplaan on kättesaadav SIIT.