Üleminekuklassid

Vastuvõtutingimused üleminekuklassidesse

1.1. Õpilasi võetakse vastu vabade õpilaskohtade olemasolul. Võimalikest vabadest õpilaskohtadest teavitatakse kooli kodulehel iga aasta juunis.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhikoolis pole 2019/2020. õppeaastaks vabu õpilaskohti.

1.2. Üleminekuklassidesse vabade kohtade olemasolul korraldatakse üks kord õppeaastas – augustikuus – praktilised tööd.
1.3. Üleminekuklasside praktiliste tööde läbiviimise kuupäev, kellaaeg ning registreerumine täpsustatakse kooli koduleheküljel.
1.4. Põhikoolis korraldatakse praktilisi töid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
1.5. Praktiliste tööde koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava spetsiifikast.
1.6. Gümnaasiumi klassides korraldatakse praktilisi töid eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja õppesuunda kujundavates ainetes.
1.7. Pingerida koostatakse nende õpilaste tulemuste alusel, kes praktilistes töödes on saanud 70 või enam protsenti.
1.8. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja õppejuhi juurde.
1.9. Praktilistes töödes 70 või enam protsenti saanud õpilastega toimub vestlus.
1.10. Praktiliste tööde, vestluse ning õppeedukuse tulemuste alusel otsustatakse õpilase õpilaskandidaadiks arvamine.
1.11. Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines rahuldavad või mitterahuldavad hinded, ei arvata õpilaskandidaatide ega õpilaste nimekirja.
1.12. Õpilasi, kelle käitumine on klassitunnistusel hinnatud rahuldavaks või mitterahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide ega õpilaste nimekirja.
1.13. Otsusest lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teavitab kool vanemat e-maili või telefoni teel hiljemalt kolme päeva jooksul pärast vestluste toimumist.
1.14. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse üleminekuklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks koos nõutavate dokumentidega (haridus- ja teadusministri 06.12.2005 määrus nr 52 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord”) hiljemalt kolme päeva jooksul pärast teate saamist.

Close Menu