GÜMNAASIUMI ÜLEMINEKUKLASSID

Vastuvõtt gümnaasiumi G2 astmesse

Vabade kohtade olemasolul G2 astmes (11. klassides) korraldatakse üks kord õppeaastas praktilised tööd.

Vabade kohtade arv 2021/2022. õppeaasta G2 astmesse selgub 2020/2021. õppeaasta juunikuus.

Järgmised praktilised tööd vabadele õppekohtadele G2 astmesse 2021/2022. õppeaastaks  toimuvad augustikuus ruumis 105 (peamas, aadressil Suur-Kloostri 16). Enne praktiliste tööde toimumist palume saata 10. klassi tunnistusest koopia või fail gümnaasiumiosa õppejuhile e-posti teel. Praktilistele töödele palume eelnevalt registreerida siin.

Gümnaasiumis on praktilised tööd matemaatikas, eesti keeles, inglise keeles ja õppesuunda kujundavates ainetes.

Praktiliste tööde koostamisel lähtutakse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast.

Otsusest õpilaskandidaadi vestlusele kutsumise kohta teavitab kool kandideerijat e-posti teel hiljemalt kahe päeva jooksul pärast testide sooritamist.

Praktiliste tööde, vestluste ja õppeedukuse tulemuste alusel otsustatakse õpilase õpilaskandidaadiks arvamine.

Õpilaskandidaadil on õigus saada selgitusi praktilise töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja õppejuhi juurde.

Vanem, kes on saanud teate lapse G2 astme õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku avalduse lapse kooli vastuvõtmiseks koos nõutavate dokumentidega hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast teate saamist.