GÜMNAASIUMI ÜLEMINEKUKLASSID

Vastuvõtt gümnaasiumi G2 astmesse

 

Vabade kohtade olemasolul G2 astmes (11. klassides) korraldatakse üks kord õppeaastas praktilised tööd.

Praktiliste tööde läbiviimise kuupäev, kellaaeg ning registreerumine täpsustatakse kooli koduleheküljel juunis.

Gümnaasiumis on praktilised tööd matemaatikas, eesti keeles, inglise keeles ja õppesuunda kujundavates ainetes.

Praktiliste tööde koostamisel lähtutakse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast.

Pingerida koostatakse nende õpilaste tulemuste alusel, kes praktilistes töödes on saanud 70 või enam protsenti. Nende õpilastega viiakse läbi vestlus.

Otsusest õpilaskandidaadi vestlusele kutsumise kohta teavitab kool kandideerijat e-posti teel hiljemalt kahe päeva jooksul pärast testide sooritamist.

Praktiliste tööde, vestluste ja õppeedukuse tulemuste alusel otsustatakse õpilase õpilaskandidaadiks arvamine.

Õpilaskandidaadil on õigus saada selgitusi praktilise töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja õppejuhi juurde.

Vanem, kes on saanud teate lapse G2 astme õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku avalduse (vt „Lisa 8. Avaldus Gustav Adolfi Gümnaasiumi üleminekuklassidesse vastuvõtmiseks“) lapse kooli vastuvõtmiseks koos nõutavate dokumentidega hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast teate saamist.