GÜMNAASIUMI ÜLEMINEKUKLASSID

Vastuvõtt gümnaasiumi G2 astmesse

Vabade kohtade olemasolul G2 astmes (11. klassides) korraldatakse üks kord õppeaastas praktilised tööd.

Järgmiseks õppeaastaks tekkivate vabade õppekohtade info lisatakse siia lehele hiljemalt jooksva õppeaasta juunikuus. 2023/2024. õppeaastaks G2 astmesse vabu kohti ei ole.

***

Gümnaasiumis on praktilised tööd matemaatikas, eesti keeles, inglise keeles ja õppesuunda kujundavates ainetes.

Praktiliste tööde koostamisel lähtutakse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast.

Otsusest õpilaskandidaadi vestlusele kutsumise kohta teavitab kool kandideerijat e-posti teel hiljemalt kahe päeva jooksul pärast testide sooritamist.

Praktiliste tööde, vestluste ja õppeedukuse tulemuste alusel otsustatakse õpilase õpilaskandidaadiks arvamine.

Õpilaskandidaadil on õigus saada selgitusi praktilise töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja õppejuhi juurde.

Vanem, kes on saanud teate lapse G2 astme õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku avalduse lapse kooli vastuvõtmiseks koos nõutavate dokumentidega hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast teate saamist.

Täiendavate küsimuste korral palume võtta ühendust gümnaasiumiosa õppejuhiga (moonika.tambik@gag.ee; telefoninumber 56981731).