7. reaalklass

Vastuvõtutingimused 7. reaalklassi 2020/2021. õppeaastaks

Reaalklassi võivad kandideerida kõik 6. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise ja B-võõrkeelena vene keelt või tõestavad lisatestiga nimetatud keelte oskust nõutud tasemel.

Õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Sisseastumistestid viiakse läbi reedel, 13. märtsil 2020 kell 14.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Sisseastumistestidele registreerimine, testide tulemuste ja vestlusele kutsumise avalikustamine toimub kooli kodulehel oleva registreerimislehe kaudu.

Infosüsteem on avatud 1. märts 2020 – 10. märts 2020. 

Testid edukalt sooritanud õpilastele toimuvad vestlused 23.-27. märtsil 2020.

Vestlusel käinud õpilase vastuvõtmisest või varunimekirja jäämisest teavitatakse e-posti teel hiljemalt 2. aprillil 2020.

Õpilastel palume kirjalike testide päeval kaasa võtta õpilaspilet,  kirjutus- ning joonestusvahendid ja vahetusjalanõud.

Vestlusele palume kaasa võtta klassitunnistuse. Soovi korral ka eelmiste aastate tunnistused, kiituskirjad ja diplomid seniste saavutuste eest.

Sisseastumistestid on matemaatikas ja eesti keeles. Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast (LISA 1).

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord on hetkel uuendamisel. Täpsem info vastuvõtutingimuste kohta avalikustatakse pärast vastuvõtukorra kinnitamist.

Küsimuste korral pöörduge palun progümnaasiumi õppejuhi poole – kersti.kukk@gag.ee.

LISA 1
Praktilised tööd 7. reaalklassi sisseastumiseks

Eesti keel

Arvestatakse II kooliastme ainekava omandamist. Kontrollitakse õigekirjaoskust (häälikuühend, vormimoodustus, kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, otsekõne, võõrsõnad ning kirjavahemärgid). Praktiliseks tööks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Iga viga võrdub ühe miinuspunktiga.

Matemaatika

Ülesannete koostamisel lähtutakse II kooliastme matemaatika ainekava õppesisust. Ülesanded sisaldavad arvutamist ja mõõtmist, geomeetriat, loogikat, nuputamisülesandeid. Peastarvutamise ülesannete lahendamiseks on aega 10 minutit, teiste matemaatikaülesannete jaoks 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik peastarvutamise ülesannetes koguda 10 punkti, kirjalikes ülesannetes 40 punkti. Hindamisel arvestatakse lahenduskäigu ja ülesande vastuse õigsust ning vormistamist.

Close Menu