7. reaalklass

Vastuvõtutingimused 7. reaalklassi 2020/2021. õppeaastaks

Reaalklassi võivad kandideerida kõik 6. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise ja B-võõrkeelena vene keelt või tõestavad lisatestiga nimetatud keelte oskust nõutud tasemel.

Õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Sisseastumistestidele registreerimine on lõppenud. Testimise kuupäevast teavitatakse registreerunuid esimesel võimalusel.  Sisseastumistestide tulemuste ja vestlusele kutsumise avalikustamine toimub infosüsteemis. Vestlusel käinud õpilase vastuvõtmisest või varunimekirja jäämisest teavitatakse e-posti teel.

Õpilastel palume kirjalike testide päeval kaasa võtta õpilaspilet,  kirjutus- ja joonestusvahendid (joonlaud, harilik pliiats)  ning vahetusjalanõud.

Vestlusele palume kaasa võtta klassitunnistuse. Soovi korral ka eelmiste aastate tunnistused, kiituskirjad ja diplomid seniste saavutuste eest.

Sisseastumistestid on matemaatikas ja eesti keeles. Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast (LISA 1).

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukorraga on võimalik tutvuda siin. Küsimuste korral pöörduge palun progümnaasiumi õppejuhi poole – kersti.kukk@gag.ee.

LISA 1
Praktilised tööd 7. reaalklassi sisseastumiseks

Eesti keel

Arvestatakse II kooliastme ainekava omandamist. Kontrollitakse õigekirjaoskust (häälikuühend, vormimoodustus, kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, otsekõne, võõrsõnad ning kirjavahemärgid). Praktiliseks tööks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Iga viga võrdub ühe miinuspunktiga.

Matemaatika

Ülesannete koostamisel lähtutakse II kooliastme matemaatika ainekava õppesisust. Ülesanded sisaldavad arvutamist ja mõõtmist, geomeetriat, loogikat, nuputamisülesandeid. Peastarvutamise ülesannete lahendamiseks (liitmine-lahutamine, korrutamine-jagamine liht- ja kümnendmurdudega) on aega 10 minutit, teiste matemaatikaülesannete jaoks 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik peastarvutamise ülesannetes koguda 10 punkti, kirjalikes ülesannetes 40 punkti. Hindamisel arvestatakse lahenduskäigu ja ülesande vastuse õigsust ning vormistamist