7. reaalklass

Vastuvõtutingimused 7. reaalklassi 2019/2020. õppeaastaks
Reaalklassi võivad kandideerida kõik 6. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise ja B-võõrkeelena vene keelt või tõestavad lisatestiga nimetatud keelte oskust nõutud tasemel.

Õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Sisseastumistestid viiakse läbi 15. märtsil 2019 kell 14.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.
Sisseastumistestidele registreerimine, testide tulemuste ja vestlusele kutsumise avalikustamine toimub kooli kodulehel oleva registreerimislehe kaudu.

Infosüsteem on avatud 1. märts 2019 – 12. märts 2019. Sisseastumistestidele registreerimine on lõppenud.

Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumise ajad avalikustatakse infosüsteemis 21. märtsil 2019. Infosüsteemi pääseb siit.

Vestlusele kutsuti kõik tüdrukud ja poisid, kes said eesti keele testi eest 17 või enam punkti ja matemaatikatesti eest 27 või enam punkti.

Testid edukalt sooritanud õpilastele toimuvad vestlused 25.-29. märtsil 2019.

Vestlusel käinud õpilase vastuvõtmisest või varunimekirja jäämisest teavitatakse e-posti teel hiljemalt 4. aprillil 2019.

Õpilastel palume kirjalike testide päeval kaasa võtta õpilaspilet,  kirjutus- ning joonestusvahendid ja vahetusjalanõud.

Vestlusele palume kaasa võtta klassitunnistuse. Soovi korral ka eelmiste aastate tunnistused, kiituskirjad ja diplomid seniste saavutuste eest.
1. Sisseastumistestid on matemaatikas ja eesti keeles. Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast (LISA 1).

2. Kool koostab pingerea nende kandideerivate õpilaste tulemuste põhjal, kes on eesti keele testis saanud 17 või enam punkti, matemaatikatestis 27 või enam punkti. Nende õpilastega viiakse läbi vestlus. Lähtuvalt iga õppeaasta testi sooritajate tasemest jätab kool endale õiguse lävendeid alandada. Alandatud lävenditest teavitatakse kandideerijaid kooli kodulehel.

3. Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumine avaldatakse personaalselt infosüsteemis hiljemalt nädala jooksul pärast testide sooritamist.

4. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi motivatsiooni, suhtlusoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi. Vestlus annab maksimaalselt 10 punkti.

5. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtuaja põhikooliosa õppejuhi juures aadressil katre.lambot@gag.ee hiljemalt 28. märts 2019.

6. Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 6. klassi õppeedukuse tulemused ning õpilaskohtade arv klassis.

7. Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines mitterahuldav hinne/hinnang või rohkem kui üks rahuldav hinne/hinnang, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

8. Õpilasi, kelle klassitunnistusel on käitumise hinnang rahuldav enam kui ühel korral või hinnang mitterahuldav, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

9. Kui kandideerija esitab tahtlikult valeinformatsiooni esitamise või kasutab kõrvalist abi, siis ei arvata õpilast õpilaskandidaatide nimekirja või kustutatakse õpilane õpilaskandidaatide nimekirjast.

10. Otsusest lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vanemat hiljemalt nädal pärast vestluste perioodi.

11. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks kahe nädala jooksul pärast teate saamist aadressil info@gag.ee. Muud nõutavad dokumendid tuleb kooli tuua hiljemalt juuni teise nädala viimase tööpäeva lõpuks.

LISA 1
Praktilised tööd 7. reaalklassi sisseastumiseks

Eesti keel
Arvestatakse II kooliastme ainekava omandamist. Kontrollitakse õigekirjaoskust (häälikuühend, vormimoodustus, kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, otsekõne, võõrsõnad ning kirjavahemärgid). Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Iga viga võrdub ühe miinuspunktiga.
Matemaatika
Ülesannete koostamisel lähtutakse II kooliastme matemaatika ainekava õppesisust. Ülesanded sisaldavad arvutamist ja mõõtmist; geomeetriat; loogikat, nuputamisülesandeid. Peastarvutamise ülesannete lahendamiseks on aega 10 minutit, teiste matemaatikaülesannete teostamiseks 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik peastarvutamise ülesannetes koguda 10 punkti, kirjalikes ülesannetes 40 punkti. Hindamisel arvestatakse lahenduskäigu ja ülesande vastuse õigsust ning vormistamist.
Close Menu