Vastuvõtt 1. klassi

Tallinna Haridusamet on 2022/2023. õppeaastaks Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi õpilased määranud.

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni.

Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. 

Avaldusi võimalikele vabadele õppekohtadele saab esitada alates 11. juunist 2022. Vabas vormis avaldus saata e-posti aadressil info@gag.ee

Haridusameti poolt määratud õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks saata elektroonselt hiljemalt 10. juuniks 2022 alljärgnevad dokumendid:

  • Avalduspalume täita elektrooniliselt (avalduse link saadeti vanemale eKooli kaudu)
  • koopia õpilase sünnitunnistusest, ID kaardist või passist (saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • koopia sisseastuja esindaja isikut tõendavast dokumendist, ID-kaardist või passist (saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus, saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • tervisekaart (väljastab perearst, saata e-kirjaga hiljemalt 31. augustiks 2022 kooliõele Marike Käärik  gag.kotzebue@kth.ee või tuua paberkandjal lastevanemate koosoleku päeval augustis)

Vanematel on võimalus paberkandjal dokumendid esitada 29. augustil toimuval vanemate koosolekupäeval. Kõikidele tekkinud küsimustele saab vastuse kirjutades juhiabi Melen Toomsalule melen.toomsalu@gag.ee

Lisaks:
Lisad palume kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2022.

  • Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: info@gag.ee, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja 1. klass. Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit: https://gag.ee/opilasele/opilaspilet-ja-koolikapp/
  • Õpilase ID eest palume tasuda 6.50 eurot  In Deal OÜ a/a EE131010220074327013 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (1. klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata info@gag.ee. Lapsevanemal on samuti võimalus eelpool esitatud tingimustel taotleda lapsevanema ID-d, esitades koolile oma pilt, isikukood, nimi, maksekorraldus ja lapse nimi.
  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õpilane kannab igapäevaselt koolis vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset. Samuti on kõigil algklasside õpilastel vajalik omada koolimütsi, koolivesti ja koolilipsu (poistele). Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 26. juuniks 2022. Tellitud koolimütsid saadetakse otse kooli ja need saab kätte esimese koolipäeva pidulikul aktusel. Tellimuse saab esitada siit: https://koolivorm2.norrison.ee/210-gustav-adolfi-gumnaasium
  • Koolil on tellitud igale 1. klassi õpilasele GAG sümboolikat ja põhiväärtusi kandev ajaplaneerija ehk õpilaspäevik. Ajaplaneerija maksab 4,05 eurot, raha kogub klassijuhataja esimesel lastevanemate koosolekul.

Vajalikest õppevahenditest 1. klassis loe siit.

Lastevanemate koosolek toimub 29. augustil kell 15.30  Kotzebue õppehoones. Klassijuhatajad korraldavad õpilastele kooliga tutvumispäeva 30. augustil kell 15.00-16.00.

Esimese koolipäeva pidulikud aktused toimuvad peamaja Ingliõuel (Suur-Kloostri 16)  1. septembril 2022.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on alates 1. klassist kaks õppesuunda üldsuund ja prantsuse keele õppesuund.

Üldsuuna kirjeldust vaata siit.

Prantsuse keele õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse koolile määratud õpilaste hulgast vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele. Praktiline töö ja vestlus viiakse läbi juunis. Prantsuse keele õppesuunale kandideerimise soovist saab koolile teada anda pärast määramise avalikustamist. Vastavasisuline teade saadetakse eKooli kaudu vanema e-posti aadressile.

Praktilised tööd ja vestlused prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi kandideerivatele lastele viiakse läbi koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava.

Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

– oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

– oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

– oskab liita ja lahutada 12 piires;

– tunneb geomeetrilisi kujundeid;

– oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja     kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

– oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

– suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi,

koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.