1. klass

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

Tallinna Haridusamet on 2021/2022. õppeaastaks Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi õpilased määranud.

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni.

Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele.  Avaldusi võimalikele vabadele õppekohtadele saab esitada alates 11. juunist 2021. Avaldus saata e-posti aadressil info@gag.ee

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks saata elektroonselt hiljemalt 10. juuniks 2021 alljärgnevad dokumendid:

  • Avalduspalume täita elektrooniliselt (avalduse link saadeti vanemale eKooli kaudu)
  • koopia õpilase sünnitunnistusest, ID kaardist või passist (saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • koopia sisseastuja esindaja isikut tõendavast dokumendist, ID-kaardist või passist (saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus, saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • laps peaks enne kooliaasta algust olema käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel, kooliõde Marike Käärik  (gag.kotzebue@kth.ee) saab vajaliku info tervise infosüsteemist

Vanematel on võimalus paberkandjal dokumendid esitada 26. augustil toimuval vanemate koosolekupäeval. Kõikidele tekkinud küsimustele saab vastuse kirjutades juhiabi Melen Toomsalule melen.toomsalu@gag.ee

Lisaks:
Lisad palume kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2021.

  • Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: info@gag.ee, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja 1. klass. Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit: https://gag.ee/opilasele/opilaspilet-ja-koolikapp/
  • Õpilase ID eest palume tasuda 6.50 eurot  In Deal OÜ a/a EE131010220074327013 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (1. klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata info@gag.ee. Lapsevanemal on samuti võimalus eelpool esitatud tingimustel taotleda lapsevanema ID-d, esitades koolile oma pilt, isikukood, nimi, maksekorraldus ja lapse nimi.
  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õpilane kannab igapäevaselt koolis vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset. Samuti on kõigil algklasside õpilastel vajalik omada koolimütsi, koolivesti ja koolilipsu (poistele). Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 26. juuniks 2021. Tellitud koolimütsid saadetakse otse kooli ja need saab kätte esimese koolipäeva pidulikul aktusel. Tellimuse saab esitada siit: https://koolivorm2.norrison.ee/210-gustav-adolfi-gumnaasium
  • Koolil on tellitud igale 1. klassi õpilasele GAG sümboolikat ja põhiväärtusi kandev ajaplaneerija ehk õpilaspäevik. Ajaplaneerija maksab 4 eurot, raha kogub klassijuhataja esimesel lastevanemate koosolekul.

Vajalikest õppevahenditest 1. klassis loe siit.

Lastevanemate koosolek toimub 26. augustil kell 15.30  Kotzebue õppehoones. Klassijuhatajad korraldavad õpilastele kooliga tutvumise päeva 30. augustil.

Esimese koolipäeva pidulikud aktused toimuvad peamaja Ingliõuel (Suur-Kloostri 16)  1. septembril 2021.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on alates 1. klassist kaks õppesuunda üldsuund ja prantsuse keele õppesuund.

Üldsuuna kirjeldust vaata siit.

Prantsuse keele õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee.

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

– oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

– oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

– oskab liita ja lahutada 12 piires;

– tunneb geomeetrilisi kujundeid;

– oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja     kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

– oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.

Vestluse käigus hinnatakse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud, nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund).