1. klass

Vastuvõtt 1. klassi 2019/2020. õppeaastaks

Tallinna Haridusamet on järgnevaks õppeaastaks Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi õpilased määranud.
Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 27. mai–10. juuni.

Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. Võimaliku vaba õpilaskoha tekkimisel võtab kool vanemaga ise ühendust.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi määratud õpilastele korraldatakse tutvumispäev 5. juunil 2019 kell 16.00. Tutvumispäeval saab soovi korral kandideerida õppimiseks prantsuse keele õppesuunal. Vastav info on vanematele saadetud eKooli kaudu.

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada hiljemalt 10. juuniks 2019 Kotzebue õppehoone kantseleisse alljärgnevad dokumendid:
• Avaldus, palume täita elektrooniliselt (avalduse link saadeti vanemale eKooli kaudu)
• koopia sünnitunnistusest (võib saata e-kirjaga info@gag.ee või tuua kooli Kotzebue õppehoone kantseleisse)
• sisseastuja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri (ID-kaardi või passi koopia, mille võib saata e-kirjaga info@gag.ee või tuua kooli Kotzebue õppehoone kantseleisse)
• tervisekaart (väljastab perearst)
• koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)
Dokumentide vastuvõtt kantseleis E-N 9.00-13.00 (Kotzebue õppehoone III korrus) või tuua infopäeval, mis toimub 5. juunil kell 16.00. Kokkuleppel saab dokumente tuua ka teistel aegadel.
Lisaks:
Lisad palume samuti kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2019.a.
• Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: info@gag.ee, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja 1. klass. Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit: https://gag.ee/opilasele/opilaspilet-ja-koolikapp/
• Õpilase ID eest palume tasuda 6.50 eurot In Deal OÜ a/a EE131010220074327013 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata info@gag.ee või tuua Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue õppehoone kantseleisse koos muude dokumentide esitamisega. Lapsevanemal on samuti võimalus eelpool esitatud tingimustel taotleda lapsevanema ID-d, esitades koolile oma pilt, isikukood, nimi, maksekorraldus ja lapse nime.
• Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õpilane kannab igapäevaselt koolis vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset. Samuti on kõigil algklasside õpilastel vajalik omada koolimütsi, koolivesti ja koolilipsu (poistele). Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 26. juuniks 2019. Tellitud koolimütsid saadetakse otse kooli ja need saab kätte esimese koolipäeva pidulikul aktusel. Tellimuse saab esitada siit: http://koolivorm.norrison.ee/34-gustav-adolfi-gumnaasium
• Kooli poolt on tellitud igale 1. klassi õpilasele kooli sümboolikat ja põhiväärtusi kandev ajaplaneerija ehk õpilaspäevik. Ajaplaneerija maksab 4 eurot ja selle raha kogub klassijuhataja esimesel lastevanemate koosolekul.

Vajalikest õppevahenditest 1. klassis loe siit.

Lastevanemate koosolek toimub 28. augustil kell 15.30 Kotzebue õppehoones.

Esimese koolipäeva pidulikud aktused toimuvad 2. septembril 2019.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on alates 1. klassist kaks õppesuunda üldsuund ja prantsuse keele õppesuund.

Üldsuuna kirjeldust vaata siit.

Prantsuse keele õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi kõik esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.

1.–15. märtsil saab esitada Tallinna Haridusametile taotluse elukohajärgse kooli määramiseks (eKooli keskkonnas elektroonselt või paberkandjal Tallinna Haridusametis ). Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni. Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. Avaldusi võimalike vabadele kohtadele 2019/2020. õppeaastaks hakatakse vastu võtma pärast kooli määramise teatise saamist e-posti teel info@gag.ee.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi määratud õpilastele korraldatakse tutvumispäev juunis 2019. Info tutvumispäevast ja kandideerimisest prantsuse keele õppesuunale tuleb lapsevanemale eKooli kaudu e-posti aadressile hiljemalt 20. mail 2019.

Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse koolile määratud õpilaste hulgast vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele. Praktiline töö ja vestlus viiakse läbi juunis koos tutvumispäevaga. Prantsuse keele õppesuunale kandideerimise soovist saab koolile teada anda eKooli kaudu e-posti aadressil kooli poolt vanemale saadetud kirjas.

Praktilised tööd ja vestlused prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi kandideerivatele lastele viiakse läbi koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava. Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee või telefoni teel 6274050.

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps: – oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut; – oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid; – oskab liita ja lahutada 12 piires; – tunneb geomeetrilisi kujundeid; – oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme); – oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu); – suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande. Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.

Close Menu