1. klass

Tallinna Haridusamet on 2024/2025. õppeaastaks Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi õpilased määranud.

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni. Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. 

Avaldusi võimalikele vabadele õppekohtadele saab esitada alates 11. juunist 2024. Vabas vormis avaldus saata e-posti aadressil [email protected] Vabad õppekohad komplekteeritakse vastavalt avalduste laekumisele järjekorrale.

Haridusameti poolt määratud õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks saata elektroonselt hiljemalt 10. juuniks 2024 alljärgnevad dokumendid:

  • avalduspalume täita elektrooniliselt (avalduse link on vanemale saadetud eKooli kaudu)
  • koopia õpilase sünnitunnistusest, ID kaardist või passist (saata e-kirjaga [email protected])
  • koopia sisseastuja esindaja isikut tõendavast dokumendist, ID-kaardist või passist (saata e-kirjaga [email protected])
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus, saata e-kirjaga [email protected])
  • tervisekaart, tehakse koolieelses tervisekontrollis perearstikeskuses ning palume teha Terviseportaalis lapse tervisekaart koos immuniseerimisandmetega kooliõele kättesaadavaks (lisainfo Getter Nuut [email protected])

Vanematel on võimalus paberkandjal dokumendid esitada 27. augustil kell 15.30 toimuval vanemate koosolekupäeval. Kõikidele tekkinud küsimustele saab vastuse kirjutades juhiabi Melen Toomsalule [email protected]

Lisaks:
Lisad palume kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2024.

  • Õpilase ID väljastamiseks palume täita registreerimistaotlus aadressil: https://www.idnetwork.eu/et/opilase-registreerimine/. Taotlusesse tuleb sisestada õpilase korrektne dokumendifoto JPG formaadis, klassiks märkida 1. klass. Õpilase telefoninumber ja e-posti aadress jätke kooliteed alles alustaval õpilasel sisestamata, neid andmeid on vaja juhul, kui teete hiljem koolikaardi rakenduse nutitelefonis. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit: https://gag.ee/opilasele/opilaspilet-ja-koolikapp/
  • Õpilase ID eest palume tasuda 6.50 eurot  In Deal OÜ a/a EE131010220074327013 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (1. klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata [email protected]. Lapsevanemal on samuti võimalus eelpool esitatud tingimustel taotleda lapsevanema ID-d, sisestades registreerimistaotlusesse oma andmed ja saates maksekorralduse koos lapse nimega [email protected].
  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õpilane kannab igapäevaselt koolis vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset. Samuti on kõigil algklasside õpilastel vajalik omada koolimütsi, koolivesti ja koolilipsu (poistele). Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 26. juuniks 2024. Tellitud koolimüts palun tuua klassijuhataja kätte esimesel koosolekul (27. august). Sisse kleepida kindlasti nimesilt (eesnimi + perekonnanimi + klass). Tellimuse saab esitada siit: https://koolivorm2.norrison.ee/210-gustav-adolfi-gumnaasium
  • Kui soovite esimesel koolipäeval kasutada õe/venna koolimütsi ja uut ei telli, siis tooge see klassijuhataja kätte vanemate koosoleku päeval (nimesilt sisse).
  • Koolil on tellitud igale 1. klassi õpilasele GAG sümboolikat ja põhiväärtusi kandev ajaplaneerija ehk õpilaspäevik. Ajaplaneerija maksab 4,85 eurot, raha kogub klassijuhataja esimesel lastevanemate koosolekul.

Vajalikest õppevahenditest 1. klassis loe siit.

Lastevanemate koosolek toimub 27. augustil kell 15.30  Kotzebue õppehoones.

Klassijuhatajad korraldavad õpilastele kooliga tutvumispäeva 29. augustil kell 15.00-16.00.

Esimese koolipäeva pidulikud aktused toimuvad peamaja Ingliõuel (Suur-Kloostri 16)  2. septembril 2024 kell 13.00 ja 15.00.

Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse koolile määratud õpilaste hulgast vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele. Info kandideerimisest prantsuse keele õppesuunale tuleb lapsevanemale eKooli kaudu e-posti aadressile. Praktiline töö ja vestlus viiakse läbi 13. juunil 2024 kell 9.00. Prantsuse keele õppesuunale kandideerimise soovist saab koolile teada anda pärast määramise avalikustamist. Vastavasisuline teade saadetakse eKooli kaudu vanema e-posti aadressile.

Praktilised tööd ja vestlused prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi kandideerivatele lastele viiakse läbi koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava.

Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil [email protected]

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

– oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

– oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

– oskab liita ja lahutada 12 piires;

– tunneb geomeetrilisi kujundeid;

– oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja     kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

– oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

– suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi,

koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.