1. klass

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastaks

Tallinna Haridusamet on 2020/2021. õppeaastaks Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi õpilased määranud.

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni.

Tavapärast 1. klasside õpilaste kooliga tutvumise päeva juunis ei toimu.

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks saata elektroonselt hiljemalt 10. juuniks 2020 alljärgnevad dokumendid:

  • Avaldus, palume täita elektrooniliselt (avalduse link saadeti vanemale eKooli kaudu)
  • koopia õpilase sünnitunnistusest, ID kaardist või passist (saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • sisseastuja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri ID-kaardi või passi koopia (saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • tervisekaart (väljastab perearst, saata e-kirjaga info@gag.ee)
  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus, saata e-kirjaga info@gag.ee)

Dokumentide vastuvõttu paberkandjal Kotzebue õppehoone kantseleis kuni 26. augustini ei toimu. Vanematel on võimalus paberkandjal dokumendi esitada 27. augustil toimuva vanemate koosolekupäeva eel. Kõikidele tekkinud küsimustele saab vastuse kirjutades juhiabi Melen Toomsalule melen.toomsalu@gag.ee

Lisaks:
Lisad palume samuti kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2020.a.

  • Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: info@gag.ee, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja 1. klass. Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit: https://gag.ee/opilasele/opilaspilet-ja-koolikapp/
  • Õpilase ID eest palume tasuda 6.50 eurot  In Deal OÜ a/a EE131010220074327013 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata info@gag.ee. Lapsevanemal on samuti võimalus eelpool esitatud tingimustel taotleda lapsevanema ID-d, esitades koolile oma pilt, isikukood, nimi, maksekorraldus ja lapse nime.
  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õpilane kannab igapäevaselt koolis vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset. Samuti on kõigil algklasside õpilastel vajalik omada koolimütsi, koolivesti ja koolilipsu (poistele). Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 26. juuniks 2020. Tellitud koolimütsid saadetakse otse kooli ja need saab kätte esimese koolipäeva pidulikul aktusel. Tellimuse saab esitada siit: http://koolivorm.norrison.ee/34-gustav-adolfi-gumnaasium
  • Kooli poolt on tellitud igale 1. klassi õpilasele kooli sümboolikat ja põhiväärtusi kandev ajaplaneerija ehk õpilaspäevik. Ajaplaneerija maksab 4 eurot ja selle raha kogub klassijuhataja esimesel lastevanemate koosolekul.

Vajalikest õppevahenditest 1. klassis loe siit.

Lastevanemate koosolek toimub 27. augustil kell 15.30  Kotzebue õppehoones. Esimese koolipäeva pidulikud aktused toimuvad peamaja Ingliõuel (Suur-Kloostri 16)  1. septembril 2020.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on alates 1. klassist kaks õppesuunda üldsuund ja prantsuse keele õppesuund.

Üldsuuna kirjeldust vaata siit.

Prantsuse keele õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi kõik esimesed klassid komplekteeriti vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.

Avaldusi võimalikele vabaks jäänud õppekohtadele 1. klassi hakatakse vanematelt vastu võtma jooksva aasta 11. juunist alates. Vabas vormis avalduse palume saata e-kirja teel info@gag.ee. Vabad õppekohad komplekteeritakse vastavalt avalduste laekumisele.

Seoses eriolukorraga ei korraldata määratud õpilastele juunis tavapärast 1. klasside tutvumispäeva. Prantsuse keele õppesuunale kandideerijad kutsutakse hajutatud graafiku alusel kooli 5. juunil 2020. Info selle kohta saadetakse vanematele e-posti teel. Prantsuse keele õppesuunale kandideerijatel palume avaldus ära teha hiljemalt 1. juuniks 2020.

Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse koolile määratud õpilaste hulgast vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele.

Praktilised tööd ja vestlused prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi kandideerivatele lastele viiakse läbi koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava.

Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

Vanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee.

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

– oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

– oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

– oskab liita ja lahutada 12 piires;

– tunneb geomeetrilisi kujundeid;

– oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja     kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

– oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.

Vestluse käigus hinnatakse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud, nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund).