1. klass

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastaks

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on alates 1. klassist kaks õppesuunda üldsuund ja prantsuse keele õppesuund.

Üldsuuna kirjeldust vaata siit.

Prantsuse keele õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi kõik esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.

Info määramise ja taotluse esitamise kohta leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt. Vaata siit.

1.–15. märtsil saab esitada Tallinna Haridusametile taotluse elukohajärgse kooli määramiseks (eKooli keskkonnas elektroonselt või paberkandjal Tallinna Haridusametis).

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni. Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine  vastavalt avalduste laekumisele.

Avaldusi võimalikele vabaks jäänud õppekohtadele 1. klassi hakatakse vanematelt vastu võtma jooksva aasta 11. juunist alates. Vabas vormis avalduse palume saata e-kirja teel info@gag.ee. Vabad õppekohad komplekteeritakse vastavalt avalduste laekumisele.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi määratud õpilastele korraldatakse tutvumispäev 4. juunil 2020 kell 16.00. Info tutvumispäevast ja võimalusest kandideerida prantsuse keele õppesuunale tuleb pärast määramist lapsevanemale eKooli kaudu e-posti aadressile.

Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse koolile määratud õpilaste hulgast vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele. Praktiline töö ja vestlus viiakse läbi 4. juunil 2020 koos tutvumispäevaga. Prantsuse keele õppesuunale kandideerimise soovist saab koolile teada anda pärast määramist eKooli kaudu e-posti aadressil kooli poolt vanemale saadetud kirjas.

Praktilised tööd ja vestlused prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi kandideerivatele lastele viiakse läbi koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava.

Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

Vanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee.

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

– oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

– oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

– oskab liita ja lahutada 12 piires;

– tunneb geomeetrilisi kujundeid;

– oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja     kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

– oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.

Vestluse käigus hinnatakse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud, nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund).