Matemaatika-muusika õppesuund põhikoolis

Alates 2007. aastast oli Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhikooliosas võimalik õppida matemaatika-muusika õppesuunal
(viimane selle õppesuunaga klass alustas 2016. aastal).

Õppesuuna eesmärgiks on kasvatada muusikaliselt mitmekülgselt haritud noori, kes tulevases elus ei pelgaks vajadusel kätte võtta nooti ja pilli mängida, orienteeruksid hästi erinevates muusikastiilides ja käiksid heameelega kontsertidel ning oskaksid muusikast lugu pidada ja seda kuulata ning nautida.

Selle õppesuuna peaksid valima lapsed, kellel on hea mälu, loogiline mõtlemine, huvi arvutamise ja nuputamise vastu. Samuti peaksid nad olema musikaalsed ja hea rütmitundega ning valmis pilliõppeks.

Matemaatika-muusika õppesuunaga klassis saab süvendatult õppida matemaatikat ja muusikat. Muusikatundidele lisandub plokkflöödiõpetus (1.-6. klass), kitarriõpe (5.-9. klass), süvendatud noodiõpetus (1.-9. klass) ning muusikatunnid arvutiklassis (4.-9. klass). Muusikatundides kasutatakse aktiivselt digivahendeid.

1.-6. klassini toimub üks tund nädalas arvutiklassis, kus arendatakse digipädevusi ning õpitakse erinevaid programmeerimisega seotud eakohaseid programme. Samuti tehakse igas matemaatikatunnis loogika- ja nuputamisülesandeid.

7.-9. klassis on matemaatikaõpetuse erisuseks on täiendavad teemad koolimatemaatikast, nuputamis- ja loogikaülesanded ning matemaatika õpetamine IKT vahenditega. Igal aastal viiakse läbi üks  programmeerimisprojekt, mis on lõimitud erinevate õppeainetega.

Alates 3. klassist hakatakse A keelena õppima inglise keelt ja alates 6. klassist B keelena vene keelt. Lisaks kohustuslikele tundidele on  õppesuunale lisatud:

  • matemaatikale 1. kooliaste 4 tundi; 2. kooliaste 5 tundi; 3. kooliaste 3 tundi;
  • muusikale 1. kooliaste 3 tundi; 2. kooliaste 4 tundi; 3. kooliastmes 2 tundi;
  • inglise keelele (A keel) 2. kooliaste 1 tund; 3. kooliaste 1 tund.

Õpilastel on võimalik osaleda erinevates koorides, puhkpilliorkestris, keelpilliorkestris, ansamblites ja käia pärast tunde muusikakoolis, kus on võimalik õppida rohkem kui kümmet erinevat muusikainstrumenti. Samuti on võimalus oma matemaatilisi oskusi arendada robootika-, proge-, male-, nuputa- ja mõttemängude ringis.

Matemaatika-muusika õppesuuna tunnijaotusplaan progümnaasiumi osas (7.-9. klass)