Loodusteadused

Loodusteaduste „puu“ visuaal pdf-failina.

LOODUSTEADUSED

Õppimine Gustav Adolfi Gümnaasiumis loob võimaluse jätkata õpiteed nii Eesti kui ka välismaa tunnustatud ülikoolides, andes selleks vajalikud teadmised, oskused ja väärtushoiakud.


Loodusteaduste valdkond sobib motiveeritud õpilasele, kes

 • tunneb süvendatud huvi loodusteaduste, elus- ja eluta looduse protsesside vastu;
 • soovib arendada head analüütilist ja loovat mõtlemist;
 • huvitub keskkonnaalastest globaalprobleemidest ja ökosüsteemide toimimisest;
 • soovib osaleda loodus- ja reaalteaduslikel ainevõistlustel ja olümpiaadidel;
 • huvitub loodusteaduste eksperimentaalsest uurimisest ja kaasab kõiki oma meeli eksperimentides;
 • soovib lahendada elulisi probleeme ja omandada teadmisi praktiliste tegevuste abil;
 • soovib osaleda UNESCO ja Maailmakooli võistlustel ja projektides;
 • huvitub “Rakett 69” laadsetest võistlustest;
 • tunneb huvi mentorluse ja õpitubade läbiviimise vastu.


Kahe suuna ühised kohustuslikud kursused

 • Laia matemaatika süvendatud kursused
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale
 • Inglise keel C1 keeleoskustase
 • Vene keel või prantsuse või rootsi keel (2. võõrkeel)
 • Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
 • Loodusteaduslik inglise keel
 • Maa kui süsteem II – ökosüsteemid
 • Orgaaniline keemia

KESKKONNATEADUSTE ÕPPESUUND

Ootame õpilasi, kes

 • huvituvad looduse toimimisest;
 • väärtustavad keskkonnasõbralikku mõtteviisi;
 • tunnevad huvi maailmas toimuva vastu nii regionaalsel kui globaalsel tasandil;
 • huvituvad keskkonna ressurssidest ja energeetikast;
 • huvituvad keemilistest protsessidest.


Keskkonnateaduste õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • teostada aineteüleseid projekte;
 • põnevateks õppekäikudeks;
 • õppida käsikäes praktilise tegevusega;
 • koostööks ülikoolidega;
 • koostööks teadlastega;
 • kasutada GAG loodusteaduste laboreid;
 • osaleda rahvusvahelistel võistlustel;
 • olla mentor ja viia läbi õpitubasid.


Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Majanduse alused ja maailma majandus
 • Rohelised tehnoloogiad ja jätkusuutlik ettevõtlus
 • Keskkonna keemia
 • Geo- ja astrofüüsika
 • Matemaatika rakendamine loodusteadustes
 • Globaliseeruv maailm
 • STEAM projektid

 Keskkonnateaduste õppesuuna tunnijaotusplaani vaata SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.

BIOTEADUSTE ÕPPESUUND

Ootame õpilasi, kes

 • huvituvad looduse toimimisest;
 • tunnevad huvi inimese geneetika ja füsioloogia vastu;
 • väärtustavad keskkonnasõbralikku mõtteviisi;
 • huvituvad keemilistest protsessidest.
 • huvituvad organismide ehitusest ja käitumisest looduses.


Bioteaduste
õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • teostada aineteüleseid projekte;
 • põnevateks õppekäikudeks;
 • õppida käsikäes praktilise tegevusega;
 • koostööks ülikoolidega;
 • koostööks arstide ja teadlastega;
 • kasutada GAG loodusteaduste laboreid;
 • osaleda rahvusvahelistel võistlustel;
 • olla mentor ja viia läbi õpitubasid.Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Inimese füsioloogia ja geneetika
 • Praktiline keemia
 • Inimese füüsika
 • Keemilised protsessid looduses
 • Matemaatika rakendamine loodusteadustes
 • Praktiline bioloogia
 • STEAM projektid

 Bioteaduste õppesuuna tunnijaotusplaani vaata SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.