Ühiskonnateadused

Ühiskonnateaduste „puu“ visuaal pdf-failina.

ÜHISKONNATEADUSED

Õppimine Gustav Adolfi Gümnaasiumis loob võimaluse jätkata õpiteed nii Eesti kui ka välismaa tunnustatud ülikoolides, andes selleks vajalikud teadmised, oskused ja väärtushoiakud.


Ühiskonnateaduste valdkond sobib motiveeritud õpilasele, kes

 • on ettevõtlik ja loov;
 • tunneb huvi ühiskonnas ja ettevõtlusmaailmas toimuva vastu;
 • huvitub majandus- ja finantsmaailmast;
 • soovib andmeid analüüsida ja neid objektiivselt tõlgendada;
 • soovib olla aktiivne kodanik ja kogukonnaliige;
 • soovib kaasa rääkida ühiskonnas aktuaalsetel teemadel;
 • soovib osaleda UNESCO ja Maailmakooli võistlustel ja projektides.


Kahe suuna ühised kohustuslikud kursused

 • Laia matemaatika süvendatud kursused
 • Andmeanalüüs ja statistika
 • Inglise keel C1 keeleoskustase
 • Vene keel või prantsuse või rootsi keel (2. võõrkeel)
 • Majanduse alused ja maailma majandus
 • Eestvedamine ja juhtimine
 • Rahvusvahelised suhted (in. k)
 • Avaliku kommunikatsiooni kriitiline analüüs

SOTSIAALIA ÕPPESUUND

Ootame õpilasi,

 • kes soovivad arendada ettevõtlikkust ja loovust;
 • kes märkavad ühiskondlikke valupunkte ja soovivad välja pakkuda lahendusi;
 • kellel on huvi välja mõelda ühiskondlikke projekte ja neid teostada;
 • kes julgevad iseseisvalt ja kriitiliselt mõelda;
 • kes julgevad oma seisukohta väljendada;
 • kes huvituvad õigussüsteemidest;
 • kes on valmis koostööks.


Sotsiaalia õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • arendada kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust, teadlikkust ühiskonnaprotsessidest;
 • arendada ettevõtlikkust, loovust ja empaatiavõimet;
 • arendada koostöö- ja juhtimisoskust;
 • lähemalt tutvuda Eesti ja rahvusvahelise õigussüsteemi ning Eesti riigi valitsemisega;
 • osaleda kodanikualgatustes ja kogukonnapraktikas;
 • osaleda õppekäikudel rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja/või Euroopa Liidu ja/või Eesti valitsusasutustesse.


Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Kõne ja väitlus
 • Õiguse alused I
 • Õiguse alused II
 • 21. sajandi ajalugu
 • Poliitilised ideoloogiad ja riigivalitsemine
 • Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides
 • Õppesuuna projektid


Sotsiaalia õppesuuna tunnijaotusplaani vaata SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.

 

ETTEVÕTLUSE ÕPPESUUND

Ootame õpilasi,

 • kes huvituvad jätkusuutlikust ettevõtlusest ja finantsmaailmast;
 • kes tahavad luua järgmise Eesti ükssarviku;
 • kes soovivad olla ettevõtlikud, loovad ja julged probleemilahendajad;
 • kes tahavad juhtida sotsiaalseid olukordi;
 • kes tahavad arendada oma meeskonnatöö oskust.
Ettevõtluse õppesuunal õppimine pakub võimalust

 • tutvuda ettevõtluse ja majanduse maailmaga;
 • saada õpilasfirma tegemise kogemus;
 • erinevateks õpilasfirma koolitusteks,  laatadeks ja võistlusteks;
 • inspireerivateks õppekäikudeks Eesti ja välismaa ettevõtetesse;
 • ettevõtluspraktikaks koostöös erinevate ettevõtetega;
 • korraldada ja läbi viia GAGi ettevõtluspäeva;
 • osaleda majandusvaldkonna võistlustel ja olümpiaadidel.

Õppesuunda eristavad kohustuslikud kursused

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse (in.k)
 • Finantskirjaoskus
 • Turundus ja müük
 • Rohelised tehnoloogiad ja jätkusuutlik ettevõtlus
 • Toote- ja teenuse arendus
 • Sissejuhatus ettevõtte finantsidesse (in.k)
 • Ettevõtlusõpe õpilasfirmadele
 • Õpilasfirma projekt

 Ettevõtluse õppesuuna tunnijaotusplaani vaata SIIT.

Valikainete kohta loe SIIT.