Õpilase ID taotlemise ja väljastamise kord

Õpilase ID (duplikaadi) taotlemise ja väljastamise kord Gustav Adolfi Gümnaasiumis

1. Gustav Adolfi Gümnaasium on elektroonilise õpilaspileti ehk õpilase ID väljaandmisel lähtunud järgmistest dokumentidest: haridusministri 13.08.2010. a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”, Tallinna haridusameti juhataja kinnitus 12.09. 2006. a nr 2‑1/1739 „Elektrooniline õpilaspilet”, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori käskkiri 04.10.2006. a nr 82-õ.

2. Lähtudes eelpooltoodud õigusaktidest on õpilase ID Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase isikut ja õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel.

3. Õpilase ID-le on kantud järgmised andmed: kooli nimi, õpilase ees-ja perekonnanimi, õpilase isikukood, klass.

4. Õpilase ID-l olev portreefoto saadetakse koolile digitaalselt JPG formaadis.

5. Õpilase ees-ja perekonnanime, isikukoodi ning elukoha andmete kandmisel õpilase ID‑le võetakse aluseks andmed, mis on esitatud õpilase kooli vastuvõtmise taotluses ning millele on lisatud sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri.

6. Õpilase ID on tasuline.

7. Õpilastel, kellel ei ole võimalik majanduslikel põhjustel vm erijuhtudel tasuda õpilase ID eest, on võimalik esitada taotlus selle kompenseerimiseks.

8. Õpilaspiletit pikendatakse elektroonselt kolm õppeaastat, seejärel tuleb taotleda uus.

9. Rikutud, hävinud, kadunud või varastatud õpilase ID korral esitab lapsevanem e-posti aadressil [email protected] taotluse õpilase ID duplikaadi saamiseks. Õpilase ID duplikaat on tasuline.

10. Õpilase ID duplikaadi taotlus ja maksekorralduse koopia saadetakse e-posti aadressil [email protected].

11. Koolist lahkumise või väljaarvamise korral tagastab õpilane koolile õpilase ID. Tagastatud õpilase ID hävitatakse.

12. Õpilase ID-l on Gustav Adolfi Gümnaasiumis mitmed rakendused, mida kasutatakse vastavalt koolis kehtestatud õpilase ID kasutamise korrale.