Õpilase ID kasutamise kord

Õpilase ID kasutamise kord Gustav Adolfi Gümnaasiumis

Gustav Adolfi Gümnaasium on elektroonilise õpilaspileti ehk õpilase ID väljaandmisel lähtunud järgmistest dokumentidest: haridusministri 13.08.2010. a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”, Tallinna haridusameti juhataja kinnitus 12.09.2006. a nr 2-1/1739 „Elektrooniline õpilaspilet”, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori käskkiri 04.10.2006. a nr 82-õ. Eespoolnimetatud dokumentide kohaselt on Gustav Adolfi Gümnaasiumis alates 04.10.2006. a kasutusel üldhariduskooli õpilaspiletina elektrooniline õpilaspilet ehk õpilase ID ja selle rakendused, mis on kooskõlas eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

1. GAG õpilane on kohustatud koolis õpilase ID-d kaasas kandma.

2. GAG õpilane on kohustatud igal sisenemisel ja lahkumisel registreerima end õpilase ID-ga Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamajja (aadressil Suur-Kloostri 16), Kotzebue majja (aadressil Vana-Kalamaja 9) ning võimlamajja (aadressil Suur-Kloostri 7). Õpilase ID-d kasutades on õpilasel võimalik avada talle kasutamiseks ette nähtud kooli uksed.

3. GAG-i õpilane on kohustatud registreerima õpilase ID-ga end talle ette nähtud ajavahemikul toitlustamisel kooli sööklas. Õpilase ID esitamata jätmisel ja valel ajavahemikul sööma minemisel on Gustav Adolfi Gümnaasiumi sööklal õigus gümnaasiumiosa õpilasele toitu mitte väljastada.

4. GAG-i õpilasel, kelle lapsevanem on andnud kirjaliku nõusoleku kooli sööklas lisalõuna ostmiseks, on kohustus registreerida lisalõuna õpilase ID-ga. Kuu jooksul registreeritud lisalõunate koondarve saadetakse digitaalselt lapsevanema elektronposti aadressile.

5. GAG-i õpilasel on kohustus kasutada õpilase ID-d raamatukogus lugejakaardina.

6. GAG-i õpilasel on õigus õpilase ID-d kasutada GAG-s pakutavate lisateenuste (nt kopeerimise jm arendatavate teenuste) tarbimisel.

7. GAG-i õpilasel on õigus kasutada õpilase ID-d ühistranspordis e-piletina, olles eelnevalt laadinud ID-kaardile ühistranspordis nõutava rahasumma.

8. GAG-i õpilase ID edasiandmine teisele isikule on keelatud.