Vastuvõtt 1. klassi

22.12.2016

Vastuvõtt 1. klassi 2017/2018. õppeaastaks on lõppenud

Gustav Adolfi Gümnaasiumis komplekteeriti üks ülelinnalise konkursiga  prantsuse keele õppesuunaga klass ja teine prantuse keel õppesuunaga klass komplekti koolile määratud õpilaste hulgas.

Teised esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Info määramise kohta leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt. Vaata siit. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on kool määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni. Alates 12. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. Määratud õpilastele korraldatakse tutvumispäev juunis 2017.

Info kooli määratud õpilase vanemale

1.-6. klassi üldõppesuuna visiooniks on kindlustada motiveeritud õpilasele tugev teadmiste vundament põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeel). Teistes õppeainetes toetatakse õpilase igakülgset arengut, tervikliku maailmapildi kujunemist, lähtutakse loovuse ja innovatsiooni põhimõtetest ning arendatakse õpi- ja koostööoskusi. Alates progümnaasiumist (7. klassist) liiguvad õpilased GAG peamajja ja saavad valida vastavalt oma huvidele ja võimetele õppesuuna. Prantsuse keele õppesuuna õpilased jätkavad oma klassiga, teistel on võimalus valida reaal-loodusteaduste või humanitaarsuuna vahel.

1.-6. klasside õppekavas on õppeaineid lõimiv digitund, kus kõik õpilased saavad arvutikasutamise baasoskused, õpivad programmeerima ning kasutama multimeediat. Uue tehnoloogiana jätkame 3D modelleerimise ja printimisega ning leiame uusi lahendusi virtuaalreaalsuse valdkonnas; leiutamine, kus arendatakse õpilaste loovust, ettevõtlikkust, julgust mõelda, uudishimu, piirideta unistamist ning võimet lahendada probleeme loova intellekti abil; draamaõpetus, mis on mänguline õpe, kus arendatakse õpilase suhtlemis- ja keelekasutusoskust ning suurendatakse enesekindlust; mõttemängud/male ja praktiline loodusteadus, kus suurendatakse õpilastes huvi loodusainete vastu, tehakse erinevaid katseid ja praktilisi töid; kunstiõpetuse osana multimeedia, kus on kokku lõimitud IKT ja kunst; kehalise kasvatuse osana rahvatants, peotants, orienteerumine ja akrobaatika. Esimest võõrkeelt  hakatakse õppima alates 2. klassist.

Info kooli vastu võetud õpilaskandidaadi vanemale

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada 1. aprillist – 10. juunini 2017.a kooli kantseleisse alljärgnevad dokumendid:

 • Avaldus, palume täita elektrooniliselt (avalduse link saadetakse vanemale e-posti teel)

 • koopia sünnitunnistusest (võib saata e-kirjaga info@gag.ee või tuua kooli kantseleisse)

 • sisseastuja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri (ID-kaardi või passi koopia, mille võib saata e-kirjaga info@gag.ee või tuua kooli kantseleisse)

 • tervisekaart (väljastab perearst)

 • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

 

Lisaks:
Lisad palume samuti kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2017.a.

 • Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: info@gag.ee, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja klass. Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit.

 • Õpilase ID eest palume tasuda 6,50 eurot MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda a/a nr EE282200221049551221 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata info@gag.ee või tuua Gustav Adolfi Gümnaasiumi kantseleisse koos muude dokumentide esitamisega. Lapsevanemal on samuti võimalus eelpool esitatud tingimustel taotleda lapsevanema ID-d, esitades koolile oma pilt, isikukood, nimi, maksekorraldus ja lapse nime.

 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õpilane kannab igapäevaselt koolis vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset. Samuti on kõigil algklasside õpilastel vajalik omada koolimütsi, koolivesti ja koolilipsu (poistele). Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 26. juuniks 2017. Tellimine e-poest avatud alates 27.04.2017-26.06.2017. Tellimuse saab esitada siit.

Vajalikest õppevahenditest 1. klassis loe siit.

Lastevanemate koosolek toimub 28. augustil kell 17.00. Vastav meedetuletus saadetakse vanematele e-posti teel augustis.

Vastuvõtt 1. klassi

 1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi vastuvõtmist võib taotleda lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, kelle laps on Eesti rahvustikuregistris registreeritud Tallinna linna ning kes on saanud algava õppeaasta 1. oktoobriks 7-aastaseks.Vastuvõtmist võib taotleda ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui vanem on selleks soovi avaldanud valla- või linnavalitsusele enne 1. maid.

 2. Praktilisele tööle ja vestlusele registreerimine, tulemuste, õpilaskandidaadiks vastuvõtmise võivarunimekirja jäämise avalikustamine toimub personaalselt kooli kodulehel oleva infosüsteemi kaudu.

 3. Praktilised tööd ja vestlused viiakse läbi 1. klassi kandideerivatele lastele koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava (LISA 1).

 4. Kui prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

 5. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee või telefoni teel 6274050. Töödega saab tutvuda ajavahemikul 28. veebruar – 3. märts.

 6. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab nelja tööpäeva jooksul kirjaliku taotluse lapse kooli vastu võtmiseks e-posti teel info@gag.ee. Avalduse alusel arvatakse laps õpilaskandidaatide nimekirja. Ülejäänud nõutavate dokumentide vastuvõtt toimub 10. juunini.

 7. Laps saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui vanem soovib õpilaskohast loobuda, teatab ta oma soovist koolile e-posti teel info@gag.ee. Avalduse alusel arvatakse laps õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

 8. Kool edastab prantsuse keele õppesuuna õpilaskandidaatide nimekirja Tallinna Haridusametile hiljemalt 1. märtsiks.

LISA 1

Praktilise töö ja vestluse sisu 1. klassi kandideerijale.

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

- oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

- oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

 - oskab liita ja lahutada 12 piires;

 - tunneb geomeetrilisi kujundeid;

- oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

- oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

- suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.

 Vestluse käigus hinnatakse lapse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud, nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund).

Lapse praktilise töö ja vestluse tulemust hinnatakse punktides, maksimaalne võimalik punktisumma on 50 punkti.