Vastuvõtt 1. klassi

16.05.2018

Vastuvõtt 1. klassi 2018/2019. õppeaastaks

Tallinna Haridusamet on järgnevaks õppeaastaks Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi õpilased määranud. Gustav Adolfi Gümnaasiumi kõik esimesed klassid komplekteeriti vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Prantuse keele õppesuund moodustakse koolile määratud õpilaste hulgast. Vastavad teated ja info on määratud vanematele eKooli kaudu edastatud.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on alates 1. klassist kaks õppesuunda üldsuund ja prantsuse keele õppesuund.

Üldsuuna kirjeldust vaata siit.

Prantsuse keele õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on GAG määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni. Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. Gustav Adolfi Gümnaasiumi määratud õpilastele korraldatakse tutvumispäev 5. juunis 2018 kell 16.00.

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada hiljemalt 10. juuniks 2018 Kotzebue õppehoone  kantseleisse alljärgnevad dokumendid:

  • Avaldus, palume täita elektrooniliselt (avalduse link saadeti vanemale eKooli kaudu)

  • koopia sünnitunnistusest (võib saata e-kirjaga [email protected] või tuua kooli Kotzebue õppehoone kantseleisse)

  • sisseastuja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri (ID-kaardi või passi koopia, mille võib saata e-kirjaga [email protected] või tuua kooli Kotzebue õppehoone kantseleisse)

  • tervisekaart (väljastab perearst)

  • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

Dokumentide vastuvõtt kantseleis E-N 9.00-13.00 (Kotzebue õppehoone III korrus) või  tuua infopäeval, mis toimub 5. juunil kell 16.00.

Lisaks:
Lisad palume samuti kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2018.a.

  • Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: [email protected], selgituseks õpilase nimi, isikukoodja 1. klass. Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit: http://www.gag.ee/opilaspilet-ja-koolikapp

  • Õpilase ID ja õpilaspäeviku eest palume tasuda 10.50 eurot (6,50 õpilase ID ja 4 eurot õpilaspäevik) MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda a/a nr EE282200221049551221 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (klass) õpilase ID ja päevik. Maksekorralduse väljatrükk saata [email protected] või tuua Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue õppehoone kantseleisse koos muude dokumentide esitamisega. Lapsevanemal on samuti võimalus eelpool esitatud tingimustel taotleda lapsevanema ID-d, esitades koolile oma pilt, isikukood, nimi, maksekorraldus ja lapse nime.

  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õpilane kannab igapäevaselt koolis vähemalt üht koolisümboolikaga riietuseset. Samuti on kõigil algklasside õpilastel vajalik omada koolimütsi, koolivesti ja koolilipsu (poistele). Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 26. juuniks 2018. Tellimuse saab esitada siit: http://koolivorm.norrison.ee/34-gustav-adolfi-gumnaasium

Vajalikest õppevahenditest 1. klassis loe siit.

Lastevanemate koosolek toimub 28. augustil kell 15.30  Kotzebue õppehoones. Esimese koolipäeva pidulikud aktused toimuvad 3. septembril 2018.

Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse koolile määratud õpilaste hulgast vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele. Praktiline töö ja vestlus viiakse läbi juunis. Prantsuse keele õppesuunale kandideerimise soovist saab koolile teada anda eKooli kaudu e-posti aadressile saadetud kirjas.

Praktilised tööd ja vestlused prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi kandideerivatele lastele viiakse läbi koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava.

Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil [email protected] või telefoni teel 6274050.

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

- oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

- oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

- oskab liita ja lahutada 12 piires;

- tunneb geomeetrilisi kujundeid;

- oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja     kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

- oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

- suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi,

koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.