Vastuvõtt 1. klassi

22.12.2016

Vastuvõtt 1. klassi 2017/2018. õppeaastaks

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on üks ülelinnalise konkursiga komplekteeritav prantsuse keele õppesuunaga klass.

Prantsuse keele õppesuuna kirjeldust vaata siit.

Teised esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Info määramise kohta leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt. Vaata siit. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on kool määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai–10. juuni. Alates 15. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. Määratud õpilastele korraldatakse tutvumispäev juunis 2017.

 

Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse ülelinnalise konkursi alusel vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele.

Prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele toimuvad praktilised tööd ja vestlused 10.-12. veebruaril 2017.

Praktilisele tööle ja vestlusele saab registreeruda 1.-6. veebruaril 2017 kooli kodulehel oleva lingi kaudu. Registreerumise link suletakse 6. veebruaril kell 12.00.

Registreerimine sisseastumistestidele on lõppenud.

Testi päeval palume kaasa võtta vahetusjalanõud ja pinali, mille sees oleks harilik pliiats ja värvilised pliiatsid (punane, sinine, kollane, pruun ja roheline värv).

Tulemused avalikustatakse infosüsteemis 17. veebruaril 2017.

Vaata tulemusi siit.

Vastuvõetud õpilaskandidaadi vanem teavitab kooli õpilaskoha vastuvõtmisest hiljemalt 27. veebruariks kell 12.00 e-posti teel info@gag.ee

 

  1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi vastuvõtmist võib taotleda lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, kelle laps on Eesti rahvustikuregistris registreeritud Tallinna linna ning kes on saanud algava õppeaasta 1. oktoobriks 7-aastaseks.Vastuvõtmist võib taotleda ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui vanem on selleks soovi avaldanud valla- või linnavalitsusele enne 1. maid.

  2. Praktilisele tööle ja vestlusele registreerimine, tulemuste, õpilaskandidaadiks vastuvõtmise võivarunimekirja jäämise avalikustamine toimub personaalselt kooli kodulehel oleva infosüsteemi kaudu.

  3. Praktilised tööd ja vestlused viiakse läbi 1. klassi kandideerivatele lastele koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava (LISA 1).

  4. Kui prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi soovijate arv on suurem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea.

  5. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil info@gag.ee või telefoni teel 6274050. Töödega saab tutvuda ajavahemikul 28. veebruar – 3. märts.

  6. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab nelja tööpäeva jooksul kirjaliku taotluse lapse kooli vastu võtmiseks e-posti teel info@gag.ee. Avalduse alusel arvatakse laps õpilaskandidaatide nimekirja. Ülejäänud nõutavate dokumentide vastuvõtt toimub 10. juunini.

  7. Laps saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui vanem soovib õpilaskohast loobuda, teatab ta oma soovist koolile e-posti teel info@gag.ee. Avalduse alusel arvatakse laps õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

  8. Kool edastab prantsuse keele õppesuuna õpilaskandidaatide nimekirja Tallinna Haridusametile hiljemalt 1. märtsiks.

LISA 1

Praktilise töö ja vestluse sisu 1. klassi kandideerijale.

Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps:

- oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

- oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

 - oskab liita ja lahutada 12 piires;

 - tunneb geomeetrilisi kujundeid;

- oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

- oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

- suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.

Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust.

 Vestluse käigus hinnatakse lapse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud, nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund).

Lapse praktilise töö ja vestluse tulemust hinnatakse punktides, maksimaalne võimalik punktisumma on 50 punkti.