Calista Krass – Tallinn tänab ja tunnustab konkursi “Aasta õpilane 2021”

Calista Krass on reaal-loodusteaduste õppesuuna silmapaistev abiturient, kes kogu gümnaasiumi jooksul olnud väga aktiivne ja tegus õpilane ning lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Tundides püüab ta leida vastuseid erinevatele teadusalastele probleemidele ja arutleda õpetajatega antud teemade üle. 11. kl kirjutas uurimistöö teemal „15-19aastaste noorte teadlikkus metsandusest ning selle seos nende suhtumisega metsanduspoliitikasse“, mille eest sai väga kõrge hinnangu.  Osaleb erinevatel loodusainete olümpiaadidel ja ainevõistlustel, kus saavutanud väga häid tulemusi nii piirkondlikul kui vabariiklikul tasandil. Üleelmisel hooajal osales edukalt noorte teadussaates „Rakett 69“. Osalenud ka meeskonnapõhistel keskkonnaalastel  võistlustel: noored Euroopa metsades, linnuviktoriin, looduse tundmise võistlus jne.

Osaleb aktiivselt erinevatel keskkonnaalastel üritustel ja aidanud neid ka korraldada. Osa võtnud lindude rõngastamisest, korraldanud noorematele õpilastele teadusteatrit, juhendanud teadus- ja loodusringi. Kogu gümnaasiumi jooksul aidanud läbi viia Noore Teadlase töötubasid GAG 5.-6. klassi õpilastele, olnud mentor noorematele õpilastele ja abistanud neid loodusteaduslike ainete omandamisel. Seab endale loodusainete õppimisel kõrgeid nõudeid, on väga teadmistehimuline: loeb lisaks teaduslikku kirjandust, konsulteerib antud valdkonna teadlastega, juhendab ja nõustab kaasõpilasi ainealaste ettekannetega. Läbinud koolis mitmeid bioloogia, keemia ja tehnoloogia valikaineid.

Täiendab teadmisi ja oskusi nii Tallinna Ülikoolis biokeemia vallas laboripraktikat läbides kui Tartu Ülikooli teaduskursustel nagu “Minu keha ja ravimid”, “Geneetika ja evolutsioon” ja “Rakubioloogia ja biokeemia”.

Iseloomult väga iseseisev, tahtejõuline isiksus, kes juba ammu seadnud sihiks saada suurepärane silmaring, et hiljem seda oma erialal rakendada. Tema sihikindlus, uuendusmeelsus, väga meeldiv ning viisakas käitumine on viinud suurepäraste tulemusteni- jätkab õpinguid Yale’i ülikoolis.