Reaal-loodusteaduste õppesuund

Matemaatika süvaõppega klassid avati Gustav Adolfi Gümnaasiumis 1960. aastal, mis 1975. aastal muudeti matemaatika-füüsika süvaõppega klassideks ning 2012. aasta jaanuaris nimetati ümber reaal-loodusteaduste õppesuunaks.

Reaal-loodusteaduste õppesuuna peaks valima õpilane, kes

  • huvitub loodusseadustest, nende matemaatilisest kirjeldamisest ja analüüsist ning praktilistest rakendustest;
  • soovib jätkata õpinguid loodus- ja reaalainetega seotud erialadel TÜ-s, TTÜ-s, TLÜ-s või mõnes välisülikoolis.

Reaal-loodusteaduste õppesuunas on alates 2020/2021. õppeaastast kokku 90 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 6 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Matemaatikat õpitakse süvendatult laia õppekava järgi. Riikliku õppekava laia matemaatika 14 kursusele on lisatud 6 kursust, kus lahendatakse rohkem ja raskemaid ülesandeid, lisaks probleem- ja tõestusülesandeid. Kursuste “Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I ja II” tunnid toimuvad G1 ja G2 astmes rühmatunnina. Lisaks on võiamalik juurde valida matemaatika olümpiaadikursuseid, mis toimuvad koostöös TalTechiga ning Tartu Ülikooli teaduskooli lisakursuseid.

Füüsikat õpitakse süvendatult. Riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 3 kohustuslikku kursust, sealhulgas 2 füüsika praktikumi kursust, kus lahendatakse keerulisi probleemülesandeid ja tehakse hulgaliselt praktilisi töid. Üks nädalatund füüsikat on rühmatunnina. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida füüsika lisakursuseid.

Keemiat õpitakse süvendatult kogu gümnaasiumi vältelLisaks riikliku õppekava 3 kursusele on lisatud 3 kursust, sealhulgas 2 praktilise keemia valikkursust reaalsuunale. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida keemia lisakursuseid.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Inglise keeles riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 3 kursust, mille hulgas õpitakse täiendavalt ka loodusteaduslikku inglise keelt. G3 astmes on kohustus valida 1 inglise keele kursus kooli valikkursuste hulgast. Gümnaasiumi lõpuks omandatakse reaal-loodusteaduslikus õppesuunas inglise keeles B2, C1 või C2 tase, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL), ja vene keeles A2.2/B1 tase. Õpilasel on võimalik valida lisaks rootsi keele või prantsuse keele kursuseid.

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused õppesuuna juurde kuuluv kohustuslik kursus. Õpilased, kes on eelnevalt programmeerimist õppinud, saavad kursusel diferentseeritud ülesandeid. Lisaks on võimalik juurde valida programmeerimise valikkursuseid 5 kursuse mahus. Programmeerimise valikkursuste raames tehakse koostööd TalTechiga.

Inseneeria valdkonnast on võimalik valida veel ruumilist projekteerimist, elektrotehnika aluseid ning Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) koostöös kursuseid “Tehniline joonestamine” ja  “Energeetikas kasutatavad tehnoloogiad”.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on reaal-loodusteaduse õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Reaal-loodusainete süvendatud õppimist toetavad erinevad valikained ja kursused koostöös Tartu Ülikooli teaduskooli ja TalTechiga. Näiteks 2019/2020. õppeaastal alustati kursustega “Toidu biotehnoloogia”  ja “Raku- ja molekulaarbioloogia” (koostöös TalTechiga). 

Süvendatud õpe reaal- ja loodusainetes annab parema võimaluse edukaks osalemiseks ainevõistlustelLäbi aegade on selle õppesuuna õpilased saavutanud suurepäraseid tulemusi ka rahvusvahelistel reaal-loodusteaduste olümpiaadidel ja ainevõistlustel.

Valikkursuste kohta loe lähemalt SIIT.

Reaal-loodusteaduste õppesuuna tunnijaotusplaan on kättesaadav SIIT.