Matemaatika-inglise keele õppesuund

Matemaatika-inglise keele õppesuund avati gümnaasiumiastmes 2006. aastal.

Selle õppesuuna peaks valima õpilane, kes huvitub süvendatud õppest nii reaalainetest kui ka inglise keelest. Matemaatika-inglise keele õppesuund loob head eeldused edasiõppimiseks nii reaalainete, loodusteaduste kui humanitaaraladel, samuti võimaluse jätkata õpinguid välisriigis.

Matemaatika-inglise keele õppesuunas on alates 2020/2021. õppeaastast kokku 89 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 7 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Matemaatikat õpitakse süvendatult laia õppekava järgi. Riikliku õppekava laia matemaatika 14 kursusele on lisatud 6 kursust, kus lahendatakse rohkem ja raskemaid ülesandeid, lisaks probleem- ja tõestusülesandeid. Kursuste “Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I ja II” tunnid toimuvad G1 ja G2 astmes rühmatunnina. Lisaks on võiamalik juurde valida matemaatika olümpiaadikursuseid, mis toimuvad koostöös TalTechiga ning lisakursuseid Tartu Ülikooli teaduskoolist.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Matemaatika-inglise keele õppesuuna õpilased omandavad inglise keele tasemel B2, C1 või C2, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL), ja vene keele A2.2/B1 tasemel. Inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 6 kursust, millest 2 kursust on loodusteaduslikku inglise keelet. Õpitakse matemaatika- ja loodusteaduste alast terminoloogiat ning käsitletakse lõimitult loodusainetega keemia, bioloogia, tervishoiu, keskkonna, füüsika ning psühholoogia ainetundide teemasid. G3 astmes on õpilasel kohustuslik valida 1 kursus inglise keelt valikkursuste hulgast. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida rootsi keele või prantsuse keele kursuseid.

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused õppesuuna juurde kuuluv kohustuslik kursus. Õpilased, kes on eelnevalt programmeerimist õppinud, saavad kursusel diferentseeritud ülesandeid. Täiendava huvi korral on õpilasel võimalik juurde valida programmeerimise lisakursuseid 5 kursuse mahus. Programmeerimise lisakursuste õpetamisel tehakse koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga.

Keemias õpetatakse riikliku õppekava 3 kursusele lisaks 1 kursust ning füüsikas õpetatakse riikliku õppekava 5 kursusele lisaks samuti 1 kursust. Nii keemias kui füüsikas on võimalik juurde valida erinevaid lisakursuseid.

Inseneeria valdkonnast on võimalik valida veel ruumilist projekteerimistelektrotehnika aluseid ning Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös kursuseid  “Tehniline joonestamine” ja “Energeetikas kasutatavad tehnoloogiad”.

Reaal- ja loodusainete süvendatud õppimist toetavad erinevad valikained ja kursused koostöös Tartu Ülikooli teaduskooli ja TalTechiga. Näiteks 2019/2020. õppeaastal alustati kursustega “Toidu biotehnoloogia”  ja “Raku- ja molekulaarbioloogia” (koostöös TalTechiga). 

Süvendatud õpe annab parema võimaluse edukaks osalemiseks ainevõistlustelSelle õppesuuna õpilased on saavutanud suurepäraseid tulemusi ka rahvusvahelistel reaal-loodusteaduste olümpiaadidel ja ainevõistlustel.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Valikkursuste kohta loe lähemalt SIIT.

Matemaatika-inglise keele õppesuuna tunnijaotusplaan on kättesaadav SIIT.