Matemaatika-inglise keele õppesuund

Matemaatika-inglise keele õppesuund avati gümnaasiumiastmes 2006. aastal.

Selle õppesuuna peaks valima õpilane, kes huvitub süvendatud õppest nii reaalainetest kui ka inglise keelest. Matemaatika-inglise keele õppesuund loob head eeldused edasiõppimiseks nii reaalainete, loodusteaduste kui humanitaaraladel, samuti võimaluse jätkata õpinguid välisriigis.

Matemaatika-inglise keele õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 89 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 7 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Matemaatikat õpitakse süvendatult laia õppekava järgi. Alates 2016/2017. õppeaastast on riikliku õppekava laia matemaatika 14 kursusele lisatud 5 kursust, millest 2 kursust toimub rühmatunnina, kus käsitletakse täiendavaid teemasid matemaatikas. Matemaatika riigieksamile registreerudes saavad õpilased valida, kas sooritavad kitsa või laia eksami.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Matemaatika-inglise keele õppesuuna õpilased omandavad inglise keele B2, C1 või C2 mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL), ja vene keele A2.2/B1 tasemel. Inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 7 kursust. Õpitakse matemaatika- ja loodusteaduste alast terminoloogiat ning käsitletakse lõimitult loodusainetega keemia, bioloogia, tervishoiu, keskkonna, füüsika ning psühholoogia ainetundide teemasid. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida rootsi keele või prantsuse keele kursuseid.

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused õppesuuna juurde kuuluv kohustuslik kursus. Õpilased, kes on eelnevalt programmeerimist õppinud, saavad kursusel diferentseeritud ülesandeid.

Keemias õpetatakse riikliku õppekava 3 kursusele lisaks 1 kursust ning füüsikas õpetatakse riikliku õppekava 5 kursusele lisaks samuti 1 kursust. 

Süvendatud õpe reaal- ja loodusainetes annab parema võimaluse edukaks osalemiseks ainevõistlustelLäbi aegade on selle õppesuuna õpilased saavutanud suurepäraseid tulemusi ka rahvusvahelistel reaal-loodusteaduste olümpiaadidel ja ainevõistlustel.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on reaal-loodusteaduse õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Kõik õpilased kirjutavad gümnaasiumi teises astmes uurimistöö ning läbivad nädalase riigikaitselaagri.

Valikkursuste kohta loe lähemalt siit.


Close Menu