Õpilaste tunnustamise kord

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab õpilasi väga hea õppimise, hea käitumise eest; saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; isikliku eeskuju, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
1. Tunnustamine suulise kiitusega.
2. Tunnustamine kiitusega e-päevikus.
3. Tunnustamine direktori käskkirjaga.
4. Tunnustamine õppetooli diplomi või tänukirjaga.
5. Tunnustamine kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel.
6. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
7. Tunnustamine kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus.
8. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga  heade tulemuste eest üksikus õppeaines“.
9. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
10. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga  gümnaasiumi lõpus.
11. Tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase perekonnale põhikooli ja gümnaasiumi lõpus.
12. Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest.
13. Tunnustamine direktori tänukaardiga aasta lõpus.
14. Tunnustamine kutsega kooli tänupeole.
15. Tunnustamine kooli kodulehel või Facebookis.
16. Tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil, esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne.
17. Tunnustamine õpilase saavutuse arhiveerimisega museaalina GAG ajaloomuuseumis.
18. Tunnustamine aunimetusega „Kooli ausportlane“.
19.Tunnustamine Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi Sihtasutuse stipendiumiga.
20. Tunnustamine õpilasesinduse tänukirjaga õppeaasta lõpus.

21. Tunnustamine IT–sertifikaadiga õppeaasta lõpus.

22. Tunnustamine kiituskirjaga „KiVa uhkus“.

1.     Tunnustamine suulise kiitusega
1. Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees tunnustatakse õpilase personaalset arengut, silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist.
2. Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad.

2. Tunnustamine kirjaliku kiitusega e-päevikus
1. Kiitusega e-päevikus tunnustatakse  õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, abivalmidust või väga head käitumist ainetunnis.
2. Õpilase tunnustamise e-päevikus otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.

3. Tunnustamine direktori käskkirjaga
1. Õpilase häid saavutusi tunnustatakse direktori käskkirjaga.
2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja või aineõpetaja.

4. Tunnustamine õppetooli diplomi või tänukirjaga
1. Õppetooli tänukirja või diplomiga tunnustatakse õpilast, kes on saavutanud kooli ainealasel võistlusel, konkursil 1.-3. koha või aidanud õppetoolil korraldada üritust.
2. 1.- 4. klassi õpilast võidakse tunnustada iga trimestri lõpus kiituskirjaga „Hea laps“ sõbraliku oleku ja meeldiva käitumise eest.
3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks õppetooli tänukirja või diplomiga teeb klassijuhataja või aineõpetaja õppetooli juhatajale.

5. Tunnustamine kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel
1. Kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, abivalmidust, aktiivsust koolielu edendamisel või väga head käitumist.
2. Tunnustamise kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.

6. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“
1. Põhikooli 2.–3. klassis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle kõikide ainete ning käitumise ja hoolsuse hinnangud on suurepärased.
2. Põhikooli 4.–8. klassis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle õppeaasta koondhinded on hiilgavad või suurepärased (A+ või A), loov- ja oskusainete kokkuvõtvad hinnangud on „AR+ “ või „AR “ ning aineõpetajate hinnang trimestrite käitumisele ja hoolsusele on „hea/hästi“.
3. Gümnaasiumis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle erinevate õppeainete hiilgavate või suurepäraste (A+ või A) kursusehinnete hulgas on maksimaalselt viis hinnet „väga hea“ (B), kusjuures üheski õppeaines ei tohi olla üle poolte kursusehinnetest “B”.  Kiituskirjaga tunnustatava õpilase üleminekueksam on sooritatud hindele “A+” või “A”. Kiituskirjaga ei tunnustata õpilast, keda on noomitud jooksval õppeaastal direktori käskkirjaga.
4. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ otsustab kooli õppenõukogu.

7. Tunnustamine kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus
1. Kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus tunnustatakse õpilast, kes on edukalt osalenud rahvusvahelisel võistlusel; on saavutanud vabariiklikul olümpiaadil 1.-20. koha või ainevõistlusel 1.-6. koha, piirkondlikul olümpiaadil 1.-10. koha, kooli olümpiaadil 1.-3. koha, Riia-VilniusTallinna-Helsingi reaalainete olümpiaadil individuaalselt 1.-3. koha; parimate loovtööde eest 8. klassis, on saavutanud spordivõistlusel GAG-d esindades Tallinna linna võistlustel 1.-3. koha. Tunnustatud õpilaste nimed avaldatakse kooli kodulehel rubriigis „Tunnustud õpilased“.
2. Õpilase tunnustamise kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus otsustavad aineõpetajate ettepanekul õppetooli juhatajad.

8. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga  heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
1. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada 9. ja G3 klassi õpilast, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, kes on edukalt osalenud linna/maakonna ainevõistlusel või olümpiaadil, kelle kolme viimase aasta aastahinne vastavas aines põhikoolis on “väga hea” või gümnaasiumi kooliastmehinne on vastavas aines “väga hea”.
2. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja kooli õppenõukogule.
3. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ otsustab kooli õppenõukogu.

9. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele teisendatud õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on “5”.
2. Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

10. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpus
1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete teisendatud kooliastmehinne on “5”. Tunnustatud õpilaste nimed avaldatakse kooli kodulehel rubriigis „Tunnustus ja tänu“.
2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kooliastmehinded on kuni kahes õppeaines teisendatud vähemalt hindeks “4” ja ülejäänud õppeainetes hindeks “5”. Tunnustatud õpilaste nimed avaldatakse kooli kodulehel rubriigis „Tunnustus ja tänu“.
3. Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

11. Tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase perekonnale põhikooli ja gümnaasiumi lõpus
1. Õpilast ja tema perekonda võidakse tunnustada kooli tänukirjaga põhikooli või gümnaasiumi lõpuaktusel hea koostöö eest aastate lõikes.
2. Ettepanekud õpilase ja tema perekonna tunnustamiseks teeb klassijuhataja või kooli juhtkond.

12. Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest
1. Kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest võidakse tunnustada õpilast või õpilaste gruppi, kes on silma paistnud  ühiskondliku aktiivsusega.
2. Ettepaneku kooli tänukirjaga tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise eest võivad teha õpetajad ja kooli juhtkond.

13. Tunnustamine direktori tänukaardiga aasta lõpus
1. Õpilast tunnustatakse aasta lõpus meeldiva koostöö eest direktori e-tänukaardiga.
2. Ettepanekud õpilase tunnustamiseks direktori e-tänukaardiga aasta lõpus teeb klassijuhataja iga aasta 10. detsembriks.

14. Tunnustamine kutsega kooli tänupeole
1. Kutsega kooli tänupeole tunnustatakse õpilast, kes on täitnud ühe punktis 7 loetletud tingimustest (v.a koolivooru saavutused ja loovtööd), osalenud aktiivselt koolielu edendamisel ja kooli esindamisel või teinud silmapaistvalt KHTT tunde.
2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kutsega kooli tänupeole teeb klassijuhataja, õppetooli juhataja või juhtkond.

15. Tunnustamine kooli kodulehel või Facebookis
1. Õpilast võidakse tunnustada kooli kodulehel või Facebookis silmapaistvate tulemuste eest.
2. Õpilase tunnustamiseks kooli kodulehel teeb ettepaneku õppetooli juhataja, klassijuhataja või kooli juhtkond.

16. Tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil, esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne
1. Õpilast võidakse tunnustada võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil, esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne.
2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja või kooli juhtkond.

17. Tunnustamine õpilase saavutuse arhiveerimisega museaalina GAG ajaloomuuseumis
1. Õpilast võidakse tunnustada tema saavutuse (nt uurimustöö) arhiveerimisega museaalina GAG ajaloomuuseumis.
2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb muuseumi juhataja, õpetaja või kooli juhtkond.

18. Tunnustamine tiitliga „Kooli ausportlane“

1. Gümnaasiumi lõpus tunnustatakse tiitliga “Kooli ausportlane” õpilast, kes ühel spordialal kuulub vabariigi noortevõistkonda või on esindanud kooli linnavõistlustel vähemalt 2 korral ning saavutanud vabariiklikel ja linnavõistlustel arvestatavaid tulemusi. Kooli ausportlane on õpilane, kes on gümnaasiumi jooksul esindanud uhkusega kooli võistlustel ning on jäänud silma oma sportliku suhtumise ja korrektse käitumisega. Kooli ausportlaseks saamise otsuse võtavad vastu kehalise kasvatuse õpetajad.

2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule oskusainete õppetooli juhataja. Tunnustatud õpilase nimi kantakse kooli kodulehele.

19. Tunnustamine Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi Sihtasutuse stipendiumiga
1. GAG vilistlaskogu ja Gustav Adolfi Sihtasutuse stipendiumiga „Parim õppur“ (1 õpilane), „Parim sportlane“ (1 õpilane), „Tunnustatuim kultuuriedendaja“ (1 õpilane) ja „Koolile olulisi teeneid osutanud õpilane“ (4 õpilast) tunnustatakse õpilasi kooli aastapäeval 6. juunil. Tunnustatud õpilase nimi kantakse kooli kodulehele. Tunnustatud õpilaste nimed avaldatakse kooli kodulehel rubriigis „Tunnustus ja tänu“.
2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks stipendiumiga teeb GAG vilistlaskogule ja Gustav Adolfi Sihtasutusele kooli juhtkond õpetajate ettepanekul.

20. Tunnustamine õpilasesinduse tänukirjaga õppeaasta lõpus
1. Õpilasesinduse tänukirjaga  tunnustatakse õppeaasta lõpus õpilast, kes on aasta jooksul aktiivselt osalenud õpilasesinduse töös.
2. Õpilase tunnustamise otsustab õpilasesinduse liikmete ettepanekul õpilasesinduse president. 

21. Tunnustamine IT-sertifikaadiga õppeaasta lõpus.

  1. IT-sertifikaadigatunnustatakse õppeaasta lõpus õpilast, kes on aasta jooksul aktiivselt osalenud IT-õpilaste töös ja iseseisvalt läbi viinud digiprojekti.

2. Õpilase tunnustamise otsustab IT-meeskond.

22. Tunnustamine kiituskirjaga „KiVa uhkus“.

  1. Kiitusega „KiVa uhkus“tunnustatakse õppeaasta lõpus 1.–6. klassi õpilast, kes on aasta jooksul olnud silmapaistvalt sõbralik ja toetav ning julgeb kiusamisse sekkuda.

2. Õpilase tunnustamiseks teevad klassijuhatajale ettepaneku klassikaaslased.