Põhimäärus

Gustav Adolfi Gümnassiumi õpilasesinduse põhimäärus on hetkel uuendamisel

Varasem õpilasesinduse põhimäärus:

Kinnitatud 22.09.2014

1. peatükk  

ÜLDSÄTTED

§ 1.           Valimine
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis valitakse 7.-12. klasside õpilaste lihthäälteenamuse teel.

§ 2.           Juhindumine
ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

§ 3.           Tegutsemise vorm
ÕE ei ole juriidiline isik.

2. peatükk  
EESMÄRGID

§ 4.           Eesmärgid
(1) Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine.
(2) Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine, kooli traditsioonide järgimine ja arendamine.
(3) Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, tekkinud probleemidele sobivate lahenduste väljatöötamine ja rakendamine.
(4) ÕE koostöö G5 koolidega, Tallinna Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga.
(5) Aktiivsetele õpilastele eneseteostusvõimaluse pakkumine.
(6) Õpilaste igapäevaelu mitmekesistamine.

3. peatükk  
ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 5.           Õigused
(1) Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel.
(2) Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel.
(3) Kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite ning vastavalt kokkuleppele kasutada kooli arveldusarvele kantud, ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid. 
(4) Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli.
(5) Läbi viia küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi, millest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele. 
(6) Algatada korjandusi ürituste korraldamiseks.
(7) Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
(8) Luua sidemeid teiste koolide õpilaskondade ja õpilasesindustega. 
(9) Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.
(10) Võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, hoolekogu, ÕE esindajate, samuti kooli õpilaste ettepanekute täideviimiseks.
(11) Osaleda hoolekogu töös.

§ 6.           Kohustused
(1)Järgida kooli põhikirja ja sisekorra eeskirju, samuti pidada kinni kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest.
(2) Mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega ignoreerida õppemetoodikat.
(3) Koostada iga õppeaasta alguses tegevusplaan ja õppeaasta lõpus protokollide põhjal ÕE tegevuse kohta aastaaruanne. 
(4) Hoida ÕE töö läbipaistev ning protokollid avalikud.
(5) Täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid. 

4. peatükk  
SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE

§ 7.           Põhimäärus
(1) ÕE tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus.
(2) Põhimääruse võtab vastu ÕE üldkogu lihthäälte enamusega.
(3) Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.
(4) ÕE-sse kuulub 7.-12. klasside hulgast igast klassist 1-2 valitud esindajat.
(5) Ühe klassi kohta on üks hääleõigus.
(6) ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd ja -aega.
(7) ÕE kutsutakse kokku vähemalt üks kord kalendrikuus.
(8) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt kaks kolmandikku ÕE liikmetest, kooli juhtkond, ÕE juhatus või kui tekkinud probleem vajab kohest lahendamist.
(9) Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku ÕE liikmetest.
(10) ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt üks ÕE liige.
(11) Kõik isikuvalimised tehakse koosolekul salajase hääletamise teel.
(12) ÕE-s toimuv ja arutatav viiakse kooli klassideni ennekõike ÕE liikmete poolt.
(13) ÕE läbiviimine protokollitakse ja otsused formuleeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, president ja protokollija.
(14) ÕE koosoleku protokollid säilitatakse juhatuse poolt alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel, kooli õpilastel ja töötajatel.
(15) Erandkorras ei avalikustata ÕE protokolli või selle osa.
(16) ÕE-st liikme vabastamise kohta võib põhjendatud ettepaneku teha teine ÕE liige, kui:
1. Liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul.
2. Liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele.
3. Liige ei täida talle määratud ülesandeid.

5. peatükk  
JUHATUS 
  

§ 8.           Juhatuse liikmed
(1) Juhatusse kuuluvad president, asepresident, protokollija, hoolekogu liige õpilasesindusest, infohaldur, gümnaasiumiosa esindajaliige ja põhikooliosa esindajaliige.

§ 9.           Juhatuse valimine
(1) Juhatus valitakse ÕE poolt demokraatliku hääletamise teel üheks aastaks.
(2) ÕE president valitakse kevadel märtsis-aprillis. Valitud presidendi ametiaeg algab uue õppeaasta algusest. 
(3) Kui eelmine president ja asepresident on abituriendid, algab erandjuhul uue presidendi ametiaeg kohe pärast valimisi.
(4) ÕE asepresident ja juhatus valitakse sügisel esimeste koosolekute jooksul.

§ 10.       ÕE presidendi tööülesanded
(1) Juhtida ja koordineerida ÕE tööd.
(2) Esindada ÕE-d kooli juhtkonnas.
(3) Esindada ÕE-d ja kooli väljaspool kooli.

§ 11.       ÕE asepresidendi tööülesanded
(1) Täita ÕE presidendi kohuseid tema puudumisel.

§ 12.       Protokollija tööülesanded
(1) Protokollida kõiki ÕE ja ÕE juhatuse ametlikke koosolekuid.

§ 13.       Õpilasesinduse hoolekogu liikme tööülesanded
(1) Hoida ÕE-d kursis hoolekogu otsuste ja tegemistega.
(2) Esindada ÕE vaateid hoolekogus.

§ 14.       Infohalduri tööülesanded
(1) Tegeleda ÕE veebisaitide ja muude meediakanalite haldamisega ning protokollide avalikustamisega.

§ 15.       Gümnaasiumiosa esindajaliikme tööülesanded
(1) Tegeleda  nimekirjade haldamisega ja õpilaste värbamisega ÕE-sse.

§ 16.       Põhikooliosa esindajaliikme tööülesanded
(1) Tegeleda 7. klassi õpilaste, kui uute liikmete, värbamise ja harimisega ÕE töö kohta.

§ 17.       Juhatuse tööülesanded
(1) Juhatus juhib ÕE tegevust.
(2) Aitab viia ellu ÕE ühised otsused.
(3) Esindab ÕE-d või määrab ÕE esindaja kooli juhtkonna, hoolekogu või õppenõukogu juures.
(4) Volitab presidenti või mõnda teist ÕE liiget täitma ÕE otsustest tulenevaid ülesandeid.
(5) Võtab vastu otsuseid kooli juhtkonna, hoolekogu, ÕE esindajate, samuti kooli õpilaste ettepanekute realiseerimiseks.
(6) Vastavalt ÕE volitustele arutab läbi ja volitab presidenti alla kirjutama kokkuleppele kooli juhtkonnaga.
(7) Täidab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
(8) ÕE ja viimase volituste alusel iseseisvalt ürituste läbiviimine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

§ 18.       Juhatuse liikme ennetähtaegne vabastamine
(1) Juhatuse liikme ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕE-le võib teha ÕE juhatus või ÕE liige (liikmed).
(2) Ennetähtaegse vabastamise ettepanek tehakse juhul, kui  juhatuse liige ei ole võimeline osalema ÕE juhtimises oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse või muu taolise põhjuse tõttu.
(3) Juhatuse liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele, kui juhatuse liige rikub või ei arvesta ÕE volitusi, ei täida juhatuse otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
(4) Juhatuse liikme tegevus kahjustab kooli mainet.

6. peatükk  
ÜLDKOGU

§ 19.       Kokkukutsumine
ÕE üldkogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul.

§ 20.       Pädevus
(1) Juhatuse valimine.
(2) Liikme staatusest vabastamine lihthäälte enamusega.
(3) Aruannete kuulamine ja kinnitamine.
(4) Põhimääruse muutmine.
(5) Teiste õpilasesinduste, linna- või ülevabariigiliste õpilasesinduste struktuuridega ühinemise otsustamine.
(6) ÕE otsuste elluviimine.

7. peatükk  
TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 21.       ÕE tegevuse lõpetamine
(1) ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse samuti kui ÕE asutamise otsus, vastavalt ÕE põhimääruses sätestatud korrale.
(2) Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president, üks kolmandik ÕE liikmetest või kooli juhtkond.
(3) Ettepanek peab olema põhjendatud ning esitatud peavad olema ka ettepanekud õpilasesinduse jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.

Close Menu