2022/2023. õppeaasta eesmärgid

  • Gümnaasiumiosa uute õppesuundade ja õppekava alusel õppetöö korraldamine G1 astmes ja ettevalmistused G2 astmeks. Uute ainekursuste järkjärguline väljatöötamine.

 

  • Progümnaasiumi õppekorralduse väljatöötamine ja õppekava uuendamine (2023/2024. õa alustamiseks).

 

  • Iseseisva õppimise päevade korralduse parendamine õpilaste õppekoormuse optimeerimiseks ja õpetajatele koostööaja ning enesetäienduse võimaldamiseks.

 

  • KiVa programmi jätkuv rakendamine, KIVA meeskonna võimestamine ja progümnaasiumiastmes tundide süsteemsem läbiviimine.

 

  • Erinevate tegevuste ja õppekasvatuslike meetodite plaanimine õpilaste vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks.

 

  • Tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistiku – GAG õpiraami piloteerimine. Koolituste läbiviimine õpetajatele erinevate õpistrateegiate teadvustamiseks ja rakendamiseks ning parimate praktikate jagamine kolleegilt kolleegile.

 

  • Õppetöö korraldamine Ukraina sõjapõgenikest õpilastele I –III kooliastmes.