Visioon, missioon ja põhiväärtused


Visioon

Gustav Adolfi Gümnaasium on Eesti vanim ja Euroopa üks vanemaid järjepidevalt tegutsevaid haridusasutusi, mille unikaalsus seisneb kooli vaimsuses ja püsivates väärtustes. Kooli kogukond tunnetab ajaloolises koolis valitsevat erilist õhkkonda. Akadeemilisust ja väljakujunenud traditsioone tasakaalustavad innovaatilisus ja avatus uutele ideedele, mis tuleneb kiirest tehnoloogia arengust ja selle mõjust uuele põlvkonnale. Gustav Adolfi Gümnaasium on avatud mitmekülgseks koostööks ning on eestvedajaks haridusuuendustes ja -innovatsioonis. Kool lähtub isamaalisest kasvatusest ning väärtustab igaühe panust kogukonna hüvanguks tehtavasse töösse. Koolis on hea vaimne õpi- ja töökeskkond, kus kõigil on turvaline olla ning on loodud soodne pinnas õnnelikuks olemiseks. Gustav Adolfi Gümnaasium on reaal- ja humanitaarõppesuundadega kool, mis annab õpilastele mitmekülgseid ainealaseid teadmisi, pakkudes tasemepõhist ja vabadest valikutest lähtuvat arengut ning laialdasi eneseteostusvõimalusi nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Gustav Adolfi Gümnaasium annab konkurentsivõimelise, Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud gümnaasiumihariduse ning kõrgel tasemel võõrkeeleoskuse. Valinud haridustee Gustav Adolfi Gümnaasiumis, on õpilased kõrge õpimotivatsiooniga ning lähtunud oma huvidest ja võimetest. Gustav Adolfi Gümnaasiumi südameks olev mitmest Tallinna vanalinnas asuvast ajaloolisest hoonest koosnev Gustav Adolfi Gümnaasiumi hariduskvartal koos ajaloomuuseumi ja Mederi kontserdisaaliga kannab linnaruumis edasi Eesti rahva haridusja kultuurilugu. GAG orelid on leidnud väärilise koha Tallinna kultuurielus ja
kontserdimaastikul.

Missioon

Gustav Adolfi Gümnaasium on ainulaadse keskkonnaga teadmisi, oskusi, vaimseid ja püsivaid väärtusi austav ajalooline kool, mille missioon on õpilase arengu toetamine väärikaks inimeseks saamisel.

Põhiväärtused

Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhiväärtused on ajalugu, professionaalsus, motivatsioon, turvalisus, loomevabadus, isamaalisus, tervislikud eluviisid ning emotsionaalne intelligentsus ja head suhted.

Ajalugu – väärtustame oma kooli ajalugu, pikaajalisi traditsioone ja akadeemilisust.

Professionaalsus – väärtustame koolitöötajate haridusest ja töökogemusest kujunenud professionaalsust.

Motivatsioon – väärtustame motiveerivat arengukeskkonda ja pühendumist kooli missioonile.

Turvalisus – väärtustame turvalist ning sõbralikku õpi- ja töökeskkonda.

Loomevabadus – väärtustame loomevabadust ja avatust uutele ideedele.

Isamaalisus – väärtustame isamaalist hoiakut ja kodanikuteadlikkust.

Tervislikud eluviisid – väärtustame tervislikke eluviise ja elurõõmu.

Emotsionaalne intelligentsus ja head suhted – väärtustame inimeste vahelistes suhetes sõbralikkust, heasoovlikkust ja koostöövalmidust.