Vastuvõtt 7. reaalklassi

21.03.2017

Info 7. reaalklassi vastu võetud õpilaskandidaadi vanemale

Palun tuua kooli kantseleisse alljärgnevad dokumendid:

 • Avaldus (elektroonilise avalduse link saadetakse e-kirjaga)

 • koopia sünnitunnistusest (võib saata e-kirjaga info@gag.ee või tuua kooli kantseleisse)

 • sisseastuja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri (ID-kaardi või passi koopia, mille võib saata e-kirjaga info@gag.ee või tuua kooli kantseleisse)

 • väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust (saab koolist pärast õppeperioodi lõppu)

Dokumentide vastuvõtt kantseleis E-N 9.00-13.00 (peamaja II korrus).

Lisaks:
Lisad palume samuti kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2017.a.

 • Õpilase ID väljastamiseks palume saata õpilase pilt (JPG formaadis) aadressil: info@gag.ee, selgituseks õpilase nimi, isikukood ja klass (7.c). Palume koolile saadetud pildifaili nimeks panna lapse ees- ja perekonnanimi. Õpilase ID kasutamisest saab lugeda siit.

 • Õpilase ID eest palume tasuda 6,50 eurot MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda a/a nr EE282200221049551221 Selgituseks kindlasti: (õpilase ees- ja perekonnanimi), (klass) õpilase ID. Maksekorralduse väljatrükk saata info@gag.ee või tuua Gustav Adolfi Gümnaasiumi kantseleisse koos muude dokumentide esitamisega.

 • Kõigil uutel õpilastel vajalik omada koolimütsi ja koolilipsu (poistele). Muud kooli sümboolikat kandvate esemete omamine on vabatahtlik. Palume tellimused kindlasti ära teha hiljemalt 10. juuniks 2017. Tellimine e-poest avatud alates 27.04.2017-26.06.2017. Tellimuse saab esitada siit.

Palume uutel õpilastel ja vanematel kindlasti tutvuda GAG kodukorra ja riietumisstandardiga! Kodukorra leiate siit.

Vastuvõtutingimused 7. reaalklassi

7. reaalklassi võivad kandideerida kõik 6. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise ja B-võõrkeelena vene keelt või tõestavad lisatestiga nimetatud keelte oskust nõutud tasemel.

Õppesuuna kirjeldust vaata siit.

 1. Sisseastumistestid viiakse läbi eesti keeles ja matemaatikas. Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast (LISA 3).

 2. Kool koostab poiste ja tüdrukute sisseastumistestide tulemuste põhjal eraldi pingerea. Pingerida koostatakse nende kandideerivate õpilaste tulemuste põhjal, kes on eesti keele testis saanud 17 või enam punkti, matemaatika testis 27 või enam punkti. Nende õpilastega viiakse läbi vestlus. Lähtuvalt iga õppeaasta testi sooritajate tasemest, jätab kool endale õiguse lävendeid alandada. Alandatud lävenditest teavitatakse kandideerijaid kooli kodulehel.

 3. Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumine avaldatakse personaalselt infosüsteemis hiljemalt nädala jooksul pärast testide sooritamist.

 4. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi motivatsiooni, suhtlusoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi. Vestlus annab maksimaalselt 10 punkti.

 5. Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja põhikooliosa õppejuhi juures. Töödega saab tutvuda 3.-7. aprillil 2017, regitreerides aja tiivi.pikhof@gag.ee

 6. Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 6. klassi         õppeedukuse tulemused (1.–3. õppeveerand) ning õpilaskohtade arv klassis.

 7. Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines mitterahuldav hinne või rohkem kui üks rahuldav hinne (v.a oskusained), ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

 8. Õpilasi, kelle käitumine on klassitunnistusel hinnatud rahuldavaks enam kui ühel veerandil või hinnatud mitterahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja.

 9. Kandideerija poolt tahtliku valeinformatsiooni esitamise või kõrvalise abi kasutamise avastamisel, ei arvata õpilast õpilaskandidaatide nimekirja või kustutatakse õpilane õpilaskandidaatide nimekirjast.

 10. Otsusest lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vanemat hiljemalt nädal pärast vestluste perioodi.

 11. Lapsevanem, kes on saanud teate lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks kahe nädala jooksul pärast teate saamist aadressil info@gag.ee. Muud nõutavad dokumendid tuleb kooli tuua hiljemalt juuni teise nädala viimase tööpäeva lõpuks.

LISA 1
Praktilised tööd 7. reaalklassi sisseastumiseks
 
Eesti keel
Arvestatakse II kooliastme ainekava omandamist. Kontrollitakse õigekirjaoskust (häälikuühend, kokku-ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, otsekõne, võõrsõnad ning kirjavahemärgid).
Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Iga viga võrdub ühe miinuspunktiga.

Matemaatika
Ülesannete koostamisel lähtutakse II kooliastme matemaatika ainekava õppesisust. Ülesanded sisaldavad arvutamist ja mõõtmist; geomeetriat; loogikat, nuputamisülesandeid. Peastarvutamise ülesannete lahendamiseks on aega 10 minutit, teiste matemaatika ülesannete teostamiseks 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik peastarvutamise ülesannetes koguda 10 punkti, kirjalikes ülesannetes 40 punkti. Hindamisel arvestatakse lahenduskäigu ja ülesande vastuse õigsust ning vormistamist.