Tutvustus

Õppematerjali loomise tingis uus Põhikooli ja Gümnaasiumi seadus. Muusikaõpetuse ainekavasse toodi plokkflööt. Seoses uuendatud Põhikooli ja Gümnaasiumi riiklike õppekavade rakendamisega koostasin T.Selkega (Tallinna Ülikool) aineõpetajale suunatud käsiraamatusse artikli "Plokkflöödi mänguvõtete õpetamine klassitunnis." Kuna siiani pole olemas plokkflöödi rühmaõppe metoodikat, siis see õppematerjal  julgustab õpetajaid ja õpilasi pilli kätte võtma ja helisid välja võluma.

Õppematerjal sisaldab juhiseid õppimise algetapil. Õpime selgeks mängimise kasutades vasaku käe sõrmi. Numbriline tähistus on õpilase jaoks, kellele number seostatakse sõrme võttega. Noodid näitavad aga esimeste õpitud nootide asukohti noodijoonestikul. Iga õpitud sõrme võttele- noodile võib õpetaja ise vabalt saate improviseerida- see jätab õpilasele mulje „päris palast.“

Õppematerjal on loodud kasutamiseks I kooliastmes.

Kasutatud on alljärgnevaid programme:

  • Noteflight
  • Finale
  • Microsoft Word
  • Adobe Flash
  • Adobe Premiere Elements 8.0
  • Podomatic
  • Youtube
  • IrfanView
  • Paint.NET

Ma tahan tänada dots. Tiina Selket Tallinna Ülikoolist, kes on minus suutnud tekitada huvi plokkflöödi vastu ja tänu kellele ma tegelen plokkflöödi õppega sügavuti.

Ma tahan tänada oma väikseid modelle Michelli ja Maarjat, kes tutvustasid meile plokkflöödi mänguvõtteid. Ja ansambli poisid- Nils Holger, Uko, Valdo, Egerd, Aleksander Ott, Hendry, Raoul Aho, Karl Vilhelm, Karlos- teie plokkflöödimäng rõõmustas mind väga.

Ja minu eriline tänu ja imetlus läheb Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadverele, kes julgustas mind seda tööd ette võtma ja oli igakülgselt mulle abiks.

Töötan Gustav Adolfi Gümnaasiumis muusikaõpetaja ja koorijuhina. Õpetan I ja II kooliastmes. Armastan oma tööd ja lapsi. Meeldib, kui muusikatund on lastele elamus ja nad lahkuvad tunnist silmades sära.
Valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.