Õppeaasta eesmärgid 2017/2018

09.09.2017

Õppeaasta eesmärgid 2017/2018. õppeaastal

 

Eestvedamine ja juhtimine

 •  Uue arengukava 2018-2020 koostamine;
 • Gümnaasiumi õppekorralduse edasiarendamine klassideta gümnaasiumi põhimõtetel;
 • MÕK-praktika jagamine ja õppimine teistelt;
 • Kotzebue maja ja restaureeritud võimlamaja kõigi võimaluste kasutuselevõtt;

Personalitöö juhtimine

 • Kooli põhiväärtuste ja koolikultuuri kinnistamine muutunud õppekorralduse tingimustes;

 • Koolitöötajate metoodilise arengu toetamine sisemise ressursi kaudu kolleegilt kolleegile eelkõige MÕK-praktikast tulenevalt.

 • Koolitöötajate professionaalse arengu toetamine Erasmus+ rahvusvaheliste koolituste ja töövarju kaudu;

 • Koolitöötajate professionaalse arengu toetamine Sihtasutus Innove projekti “Uueneva õpikäsituse rakendamine GAG-s” tegevuste raames;

Ressursside juhtimine

 • IKT innovatsiooniprojektide arendamine (3D, robootika, virtuaalreaalsus jm);

 • Interaktiivsete tahvlite lõimimine igapäevasesse õppetöösse;

Koostöö huvigruppidega

 • Koostöö toitlustajaga koolitoidu kvaliteedi parendamiseks;

 • Koostöö jätkamine Eesti ülikoolidega;

 • Koostöö arendamine Põhja-Tallinna linnaosaga;

Õppe- ja kasvatustöö juhtimine

 • Kooli õppekava  jätkuv arendamine;

 • Kotzebue maja, peamaja ja võimlamaja õppetöö sujuv korraldamine ja koostöö arendamine erinevate vanuseastmete vahel.

 • Kujundava hindamise põhimõtete sisseviimine I ja II kooliastme loovus- ja  oskusainetes ning 1. klassi kõigis õppeainetes;

 • Uutel põhimõtetel kehalise kasvatuse tundide korraldamine 1., 2. ja 4. klassis (tandemõpe);

 • MÕK-rakendamine läbi erinevate ettevõtlikkust ja loovust arendavate projektide (muusikaprojektid, IT-abi, õpilastest õpetajad jne)