Õpilase ID kasutamise kord

24.09.2014
Õpilase ID taotlemise ja väljastamise kord Õpilase ID kasutamise kord

 

Õpilase ID kasutamise kord Gustav Adolfi Gümnaasiumis

Gustav Adolfi Gümnaasium on elektroonilise õpilaspileti ehk õpilase ID väljaandmisel lähtunud järgmistest dokumentidest: haridusministri 13.08.2010. a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”, Tallinna haridusameti juhataja kinnitus 12.09.2006. a nr 2-1/1739 „Elektrooniline õpilaspilet”, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori käskkiri 04.10.2006. a nr 82-õ. Eespoolnimetatud dokumentide kohaselt on Gustav Adolfi Gümnaasiumis alates 04.10.2006. a kasutusel üldhariduskooli õpilaspiletina elektrooniline õpilaspilet ehk õpilase ID ja selle rakendused, mis on kooskõlas eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

1. GAG õpilane on kohustatud koolis õpilase ID-d kaasas kandma.

2. GAG õpilane on kohustatud igal sisenemisel ja lahkumisel registreerima end õpilase ID-ga Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamajja (aadressil Suur-Kloostri 16), Kotzebue majja (aadressil Vana-Kalamaja 9) ning võimlamajja (aadressil Suur-Kloostri 7). Õpilase ID-d kasutades on õpilasel võimalik avada talle kasutamiseks ette nähtud kooli uksed.

3. GAG-i õpilane on kohustatud registreerima õpilase ID-ga end talle ette nähtud ajavahemikul toitlustamisel kooli sööklas. Õpilase ID esitamata jätmisel ja valel ajavahemikul sööma minemisel on Gustav Adolfi Gümnaasiumi sööklal õigus gümnaasiumiosa õpilasele toitu mitte väljastada.

4. GAG-i õpilasel, kelle lapsevanem on andnud kirjaliku nõusoleku kooli sööklas lisalõuna ostmiseks, on kohustus registreerida lisalõuna õpilase ID-ga. Kuu jooksul registreeritud lisalõunate koondarve saadetakse digitaalselt lapsevanema elektronposti aadressile.

5. GAG-i õpilasel on kohustus kasutada õpilase ID-d raamatukogus lugejakaardina.

6. GAG-i õpilasel on õigus õpilase ID-d kasutada GAG-s pakutavate lisateenuste (nt kopeerimise jm arendatavate teenuste) tarbimisel.

7. GAG-i õpilasel on õigus kasutada õpilase ID-d ühistranspordis e-piletina, olles eelnevalt laadinud ID-kaardile ühistranspordis nõutava rahasumma.

8. GAG-i õpilase ID edasiandmine teisele isikule on keelatud.