Gümnaasiumi rootsi keele õppesuund

04.10.2018

Rootsi keele süvaõppeklassid avati 1992. aastal.

Selle loomise stiimuliks oli asjaolu, et alates 1991. aastast kannab kool taas oma rajaja, Rootsi kuninga Gustav II Adolfi nime ning 22.04.1992 külastas kooli Rootsi kuninganna Silvia.

Rootsi keele õppesuuna võiksid valida need, kes

 • on huvitatud Põhjamaadest;
 • sooviksid lisaks inglise ja oma B-keelele omandada veel ühe keele väga heal tasemel;
 • on mõelnud võimalusest omandada kõrgharidus Rootsis, Soomes, Norras või Taanis.

Rootsi keelt hakatakse õppima algtasemest, st eelteadmisi ei eeldata. Lisaks riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 12 rootsi keele kursust, mille hulgas õpitakse ka Tallinna ajalugu ja giidindust, rootsi kirjandust ja Rootsi ühiskonda. Juba alates 2. poolaastast kasutatakse tunnis töökeelena rootsi keelt ja esimese aasta lõpuks omandatakse elementaarne keeleoskus. Rootsi keele õppesuuna õpilased omandavad gümnaasiumi lõpuks rootsi keele B2.1 tasemel.

Rootsi keele õppesuunal on traditsioonid, mis liidavad ühte, näiteks luciapäeva tähistamine 13. detsembril, sõpruskool Rootsis ja tihedad kontaktid Rootsi saatkonnaga. Erinevalt mõnest teisest keelest on rootsi keel kiiresti omandatav, sest inglise keelt on kõik põhikooliõpilased juba õppinud ja sarnasused kahe germaani keele vahel on suured. Nii mõnedki rootsi keele õppesuuna lõpetanud on jätkanud haridusteed Tartu Ülikooli skandinavistikaosakonnas või mõnes Põhjamaa kõrgkoolis.

Rootsi keele õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 90 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 6 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 3 kursust. Rootsi keele õppesuuna õpilased omandavad gümnaasiumi lõpuks inglise keele B2, C1 või C2 mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL). Õpilasel on võimalik juurde valida vene keele ja/või prantsuse keele kursuseid valikainena.

Matemaatikat õpitakse rootsi keele õppesuunas laia matemaatika õppekava järgi, millele on lisatud 1 kursus (kokku 15 kursust). Matemaatika riigieksamile registreerudes saavad õpilased valida, kas sooritavad kitsa või laia eksami.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on rootsi keele õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Riigikaitse 2 kursust (viiakse läbi intensiivkursusena ühe nädala jooksul) on kõikide õppesuundade juurde kuuluv kohustuslik kursus nii noormeestele kui neidudele. Gümnaasiumi 2. astmes viibib kogu lend korraga nädalasel riigikaitse kursusel, mille jooksul õpitakse teooriat ja viibitakse välilaagris. 

Kõik gümnaasiumi 2. astme õpilased teevad aasta jooksul uurimistöö. Kõik õpilased otsivad endale koolipoolse juhendaja ja nad suunatakse uurimiskomisjoni, mis käib õppeaasta jooksul viis korda koos (seminar, kolm kollokviumit, kaitsmine). Uurimisseminaris ja kollokviumites toetatakse õpilase teadusliku uurimuse kirjutamist.

Õpilane peab osalema valikkursustel koolis.

Kohustuslikud valikained (õpilane valib vähemalt neli gümnaasiumi jooksul):

 • biokeemia ja biotehnoloogia
 • inimese füsioloogia ja geneetika
 • keemilised protsessid looduses
 • füüsikaseaduste rakendused mehaanikas
 • elu keemia
 • ettevõtlikkus ja majandusõpetus (õpilasfirma loomine)
 • programmeerimine
 • riigieksamiks ettevamistumise kursus matemaatikas
 • stereomeetria/planimeetria
 • draamaõpetus
 • 21. sajandi ajalugu
 • usundiõpetus
 • kõne ja väitlus
 • filosoofia
 • joonestamine
 • akadeemiline inglise keel*
 • CAE ettevalmistuskursus*
 • inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus*

*kohustuslik valida vähemalt üks vastavalt oma eksamivalikule

Vabaained:

 • prantsuse keel
 • vene keel
 • hiina keel
 • kirjakunst
 • segakoor
 • puhkpilliorkester
 • lisakursused Tartu Ülikooli teaduskoolist
 • Otsa kool, kunsti- ja spordikoolid - kuni kaks kursust gümnaasiumi jooksul
 • teistele õppesuundadele pakume vabaainena ka rootsi keelt 

NB! Valikkursused avanevad, kui ainesse registreerub vähemalt 15 õpilast.

Samuti on võimalik võtta täiendavaid kursuseid Gustav Adolfi Koolituskeskusest (nt rakendusbioloogia, filmikunsti ajalugu, teatrianalüüsi praktikum, laia matemaatika riigieksami ettevalmistus jne), Gustav Adolfi Muusikakoolist, Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist. 

Gustav Adolfi Gümnaasium ja Gustav Adolfi Sihtasutus toetavad õpilaste osalemist Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendkursustel. Lisaks tehakse ettevalmistustööd erinevateks ainevõistlusteks ja -olümpiaadideks.

VÄLKOMMEN TILL GUSTAV ADOLFGYMNASIET!

Rootsi keele õppesuuna tunnijaotusplaani vaata siit.