Gümnaasiumi reaal-loodusteaduse õppesuund

04.10.2018

Matemaatika süvaõppega klassid avati Gustav Adolfi Gümnaasiumis 1960. aastal, mis 1975. aastal muudeti matemaatika-füüsika süvaõppega klassideks ning 2012. aasta jaanuaris nimetati ümber reaal-loodusteaduse õppesuunaks.

Reaal-loodusteaduse õppesuuna peaks valima õpilane, kes

 • huvitub loodusseadustest, nende matemaatilisest kirjeldamisest ja analüüsist ning praktilistest rakendustest;
 • soovib jätkata õpinguid loodus- ja reaalainetega seotud erialadel TÜ-s, TTÜ-s, TLÜ-s või mõnes välisülikoolis.

Reaal-loodusteaduse õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 89 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 7 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Matemaatikat õpitakse süvendatult laia õppekava järgi. Riikliku õppekava laia matemaatika 14 kursusele on lisatud 5 kursust, kus lahendatakse rohkem ja raskemaid ülesandeid, lisaks probleem- ja tõestusülesandeid. Üks nädalatund matemaatikat on rühmatunnina. Matemaatika riigieksamile registreerudes saavad õpilased valida, kas sooritavad kitsa või laia eksami.

Füüsikat õpitakse süvendatult. Riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 3 kohustuslikku kursust, sealhulgas 2 füüsika praktikumi kursust, kus lahendatakse keerulisi probleemülesandeid ja tehakse hulgaliselt praktilisi töid. Üks nädalatund füüsikat on rühmatunnina. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida füüsika lisakursust. 

Keemiat õpitakse süvendatult kogu gümnaasiumi vältel. Lisaks riikliku õppekava 3 kursusele on lisatud 3 kursust, sealhulgas 2 praktilise keemia valikkursust. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida keemia lisakursust.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Inglise keeles riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 4 kursust, mille hulgas õpitakse täiendavalt ka loodusteaduslikku inglise keelt. Gümnaasiumi lõpuks omandatakse reaal-loodusteaduslikus õppesuunas inglise keeles B2, C1 või C2 tase, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL), ja vene keeles A2.2/B1 tase. Õpilasel on võimalik valida lisaks rootsi keele või prantsuse keele kursuseid.

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused õppesuuna juurde kuuluv kohustuslik kursus. Õpilased, kes on eelnevalt programmeerimist õppinud, saavad kursusel diferentseeritud ülesandeid.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on reaal-loodusteaduse õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Riigikaitse 2 kursust (viiakse läbi intensiivkursusena ühe nädala jooksul) on kõikide õppesuundade juurde kuuluv kohustuslik kursus nii noormeestele kui neidudele. Gümnaasiumi 2. astmes viibib kogu lend korraga nädalasel riigikaitse kursusel, mille jooksul õpitakse teooriat ja viibitakse välilaagris. 

Kõik gümnaasiumi 2. astme õpilased teevad aasta jooksul uurimistöö. Kõik õpilased otsivad endale koolipoolse juhendaja ja nad suunatakse uurimiskomisjoni, mis käib õppeaasta jooksul viis korda koos (seminar, kolm kollokviumit, kaitsmine). Uurimisseminaris ja kollokviumites toetatakse õpilase teadusliku uurimuse kirjutamist.

Õpilane peab osalema valikkursustel koolis.

Kohustuslikud valikained (õpilane valib vähemalt neli gümnaasiumi jooksul):

 • biokeemia ja biotehnoloogia
 • inimese füsioloogia ja geneetika
 • keemilised protsessid looduses
 • füüsikaseaduste rakendused mehaanikas
 • elu keemia
 • ettevõtlikkus ja majandusõpetus (õpilasfirma loomine)
 • programmeerimine
 • riigieksamiks ettevamistumise kursus matemaatikas
 • stereomeetria/planimeetria
 • draamaõpetus
 • 21. sajandi ajalugu
 • usundiõpetus
 • kõne ja väitlus
 • filosoofia
 • joonestamine
 • akadeemiline inglise keel*
 • CAE ettevalmistuskursus*
 • inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus*

*kohustuslik valida vähemalt üks vastavalt oma eksamivalikule

Vabaained:

 • prantsuse keel
 • rootsi keel
 • hiina keel
 • kirjakunst
 • segakoor
 • puhkpilliorkester
 • lisakursused Tartu Ülikooli teaduskoolist
 • Otsa kool, kunsti- ja spordikoolid - kuni kaks kursust gümnaasiumi jooksul
 • teistele õppesuundadele pakume vabaainena ka vene keelt 

NB! Valikkursused avanevad, kui ainesse registreerub vähemalt 15 õpilast.

Samuti on võimalik võtta täiendavaid kursuseid Gustav Adolfi Koolituskeskusest (nt rakendusbioloogia, filmikunsti ajalugu, teatrianalüüsi praktikum, laia matemaatika riigieksami ettevalmistus jne), Gustav Adolfi Muusikakoolist, Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist. 

Gustav Adolfi Gümnaasium ja Gustav Adolfi Sihtasutus toetavad õpilaste osalemist Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendkursustel. Lisaks tehakse ettevalmistustööd erinevateks ainevõistlusteks ja -olümpiaadideks.

Reaal-loodusteaduse õppesuuna tunnijaotusplaani vaata siit.