Gümnaasiumi matemaatika-inglise keele õppesuund

04.10.2018

Matemaatika-inglise keele õppesuund avati gümnaasiumiastmes 2006. aastal.

Selle õppesuuna peaks valima õpilane, kes huvitub süvendatud õppest nii reaalainetest kui ka inglise keelest. Matemaatika-inglise keele õppesuund loob head eeldused edasiõppimiseks nii reaalainete, loodusteaduste kui humanitaaraladel, samuti võimaluse jätkata õpinguid välisriigis.

Matemaatika-inglise keele õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 89 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 7 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Matemaatikat õpitakse süvendatult laia õppekava järgi. Alates 2016/2017. õppeaastast on riikliku õppekava laia matemaatika 14 kursusele lisatud 5 kursust, millest 2 kursust toimub rühmatunnina, kus käsitletakse täiendavaid teemasid matemaatikas. Matemaatika riigieksamile registreerudes saavad õpilased valida, kas sooritavad kitsa või laia eksami.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Matemaatika-inglise keele õppesuuna õpilased omandavad inglise keele B2, C1 või C2 mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL), ja vene keele A2.2/B1 tasemel. Inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 7 kursust. Õpitakse matemaatika- ja loodusteaduste alast terminoloogiat ning käsitletakse lõimitult loodusainetega keemia, bioloogia, tervishoiu, keskkonna, füüsika ning psühholoogia ainetundide teemasid. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida rootsi keele või prantsuse keele kursuseid.

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused õppesuuna juurde kuuluv kohustuslik kursus. Õpilased, kes on eelnevalt programmeerimist õppinud, saavad kursusel diferentseeritud ülesandeid.

Keemias õpetatakse riikliku õppekava 3 kursusele lisaks 1 kursust ning füüsikas õpetatakse riikliku õppekava 5 kursusele lisaks samuti 1 kursust. 

Süvendatud õpe reaal- ja loodusainetes annab parema võimaluse edukaks osalemiseks ainevõistlustel. Läbi aegade on selle õppesuuna õpilased saavutanud suurepäraseid tulemusi ka rahvusvahelistel reaal-loodusteaduste olümpiaadidel ja ainevõistlustel.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on reaal-loodusteaduse õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Riigikaitse 2 kursust (viiakse läbi intensiivkursusena ühe nädala jooksul) on kõikide õppesuundade juurde kuuluv kohustuslik kursus nii noormeestele kui neidudele. Gümnaasiumi 2. astmes viibib kogu lend korraga nädalasel riigikaitse kursusel, mille jooksul õpitakse teooriat ja viibitakse välilaagris. 

Kõik gümnaasiumi 2. astme õpilased teevad aasta jooksul uurimistöö. Kõik õpilased otsivad endale koolipoolse juhendaja ja nad suunatakse uurimiskomisjoni, mis käib õppeaasta jooksul viis korda koos (seminar, kolm kollokviumit, kaitsmine). Uurimisseminaris ja kollokviumites toetatakse õpilase teadusliku uurimuse kirjutamist.

Õpilane peab osalema valikkursustel koolis.

Kohustuslikud valikained (õpilane valib vähemalt neli gümnaasiumi jooksul):

 • biokeemia ja biotehnoloogia
 • inimese füsioloogia ja geneetika
 • keemilised protsessid looduses
 • füüsikaseaduste rakendused mehaanikas
 • elu keemia
 • ettevõtlikkus ja majandusõpetus (õpilasfirma loomine)
 • programmeerimine
 • riigieksamiks ettevamistumise kursus matemaatikas
 • stereomeetria/planimeetria
 • draamaõpetus
 • 21. sajandi ajalugu
 • usundiõpetus
 • kõne ja väitlus
 • filosoofia
 • joonestamine
 • akadeemiline inglise keel*
 • CAE ettevalmistuskursus*
 • inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus*

*kohustuslik valida vähemalt üks vastavalt oma eksamivalikule

Vabaained:

 • prantsuse keel
 • rootsi keel
 • hiina keel
 • kirjakunst
 • segakoor
 • puhkpilliorkester
 • lisakursused Tartu Ülikooli teaduskoolist
 • Otsa kool, kunsti- ja spordikoolid - kuni kaks kursust gümnaasiumi jooksul
 • teistele õppesuundadele pakume vabaainena ka vene keelt 

NB! Valikkursused avanevad, kui ainesse registreerub vähemalt 15 õpilast.

Samuti on võimalik võtta täiendavaid kursuseid Gustav Adolfi Koolituskeskusest (nt rakendusbioloogia, filmikunsti ajalugu, teatrianalüüsi praktikum, laia matemaatika riigieksami ettevalmistus jne), Gustav Adolfi Muusikakoolist, Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist. 

Gustav Adolfi Gümnaasium ja Gustav Adolfi Sihtasutus toetavad õpilaste osalemist Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendkursustel. Lisaks tehakse ettevalmistustööd erinevateks ainevõistlusteks ja -olümpiaadideks.

Matemaatika-inglise keele õppesuuna tunnijaotusplaani vaata siit.